Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

PROF. ZW. DR HAB. JANINA GODŁÓW-LEGIĘDŹ

Prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź

Moje pole badawcze wyznaczała przez długi okres historia i zróżnicowanie idei ekonomicznych oraz metodologia ekonomii. Przemiany ustrojowe w Polsce i nieustanne reformowanie szkolnictwa wyższego sprawiły, że podjęłam próby zastosowania badanych wcześniej doktryn do analizy procesów przechodzenia w Polsce od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej i demokracji. Od początku centralnym punktem moich zainteresowań była ekonomia związana z doktryną liberalizmu. Tematem pracy doktorskiej była ekonomia szkoły krakowskiej okresu międzywojennego. Opiekunem naukowym mojego doktoratu był prof. dr hab. Wiesław Piątkowski, który przyczynił się także do tego, że na kolejnym etapie poznawania zależności i zawiłości gospodarki pozostałam w kręgu myśli liberalnej. Profesor Piątkowski zaproponował bowiem, abym zajęła się dorobkiem naukowym Friedricha Hayeka. Interdyscyplinarność i bogactwo myśli Hayeka sprawiły, że pozostałam z tą doktryną dość długo. Metodologiczne stanowisko oraz psychologiczne i instytucjonalne wątki w twórczości tego austriackiego ekonomisty były zapewne kanwą rozwoju moich zainteresowań metodologią ekonomii i nieortodoksyjnymi nurtami we współczesnej ekonomii. Od przełomu wieku XX i XXI dużo czasu poświęcałam poznaniu nowej ekonomii instytucjonalnej i jej zastosowaniu do analizy polskich przemian ustrojowych. Obserwacja zaskakującej dynamiki polskiej transformacji, a także presja, którą władza i zmienione warunki funkcjonowania wywierały na Uniwersytet, wymusiły moje próby wyjaśniania biegu zdarzeń poprzez sięganie do różnych szkół myśli ekonomicznej. Szczególnie przydatne okazują się te szkoły, w których ekonomia postrzegana jest jako nauka wymagająca znajomości nie tylko matematyki, ale także historii gospodarczej i ścisłej współpracy z socjologią, psychologią, doktrynami prawnymi i nauką o polityce.  Te zmieniające się tematy moich studiów pokazuje zaprezentowany wybór publikacji.

Reasumując, moje zainteresowania można z punktu widzenia działów ekonomii sprowadzić do historii doktryn i metodologii ekonomii, a z punktu widzenia badanych zjawisk do transformacji ustrojowej, analizy systemów ekonomicznych i zależności między gospodarką, polityką i kulturą.

Publikacje książkowe:

Polska transformacja w świetle sporów o rynek, sprawiedliwość i ekonomię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020.

Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi? C.H. Beck, Warszawa 2010.

Liberalizm. Od ekonomii klasycznej do transformacji, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 2001.

Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 1993.

Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009,  (redakcja, wstęp s. 4-10 i dwa rozdziały).

 

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

2020 -2010

Adam Smith’s Concept of a Great Society and its Timeliness, „Studies in Logic” 2019, 57(1):175-190.

O naturze zjawisk gospodarczych i pożytkach płynących z interdyscyplinarności w naukach społecznych, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2018, 78:345.

The institutional context of rationality,  „Annales. Ethics in Economic Life” 2017, 20(5), 55-65

Zasada rządów prawa i przemiany ustrojowe w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2017, 289 (3).

System naturalnej wolności Adama Smitha, „Studia ekonomiczne” 2016, LXXXVIII (1).

Szkolnictwo wyższe w procesie transformacji ustrojowej w Polsce a jakość kształcenia, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2016, XCVIII, 197-217.

Ekonomia i inżynieria społeczna z perspektywy kryzysu finansowego, „Ekonomista” 2014, 1: 9-26.

Ekonomia behawioralna: od koncepcji racjonalności do wizji ustroju ekonomicznego, „Ekonomia”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, 25 (4): 24-41.

Czy ekonomia behawioralna odpowiada na wyzwania współczesności,  

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, 281: 11-27.

Funkcje państwa i rynku z perspektywy kryzysu finansowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 2011, 248: 9-22.

Failure of the market, state and economics from the perspective of the financial crisis

„Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” 2010, 13 (4): 81-97.

2009 -2000

The Coase theorem and idea of transaction costs–their significance for the development of economics, „Comparative Economic Research Central and Eastern Europe 2009,12 (4): 61-76.

Kontrowersje wokół pomiaru dobrobytu społecznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, 70 (4): 91-108.

Strukturalistyczna teoria zatrudnienia Edmunda Phelpsa, „Gospodarka Narodowa” 2008, 205 (9): 1-18.

Kapitał fizjologiczny jako czynnik wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 213: 65 – 85.

Paradygmat kosztów transakcji, [w:]  Z historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej, Księga Jubileuszowa Prof. dr. hab. Wiesława Piątkowskiego (red. nauk.) Janusz Skodlarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006: 57-79.

Model socjalizmu rynkowego Oskara Langego a spór o paradygmat ekonomii, [w:] Oskar Lange a współczesność, red.  Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2005.

Nowa ekonomia instytucjonalna: nowe spojrzenie na istotę gospodarowania i rozwój, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 169, 2003: 60-79.

Liberals’ Idea of Spontaneous Social Order at the Time of Globalization, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2002, 11 (2): 82-98.

Friedrich von Hayek’s Idea of Spontaneous Social Order and Transforming the Socialist Economy [w:]  Economic Transition in Historical Perspective : Lessons from the History of Economics, red.  Ch. Clark, J. Rosicka, Ashgate  2001.

1999- 1989

Wolność w ujęciu Jana Pawła II i myślicieli liberalnych. Próba analizy porównawczej, [w:] Myśl społeczna Jana Pawła II, Studia i szkice  (red.) W. Piątkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Idea spontanicznego porządku społecznego Friedricha von Hayeka a proces transformacji ustrojowej, „Ekonomista” 1998, 5 – 6.

Friedrich von Hayek’s Liberalism and the State Transformation in Poland, [w:] Liberalism Yesterday and Today, The British and Commonwealth Studies Centre Institute of International Studies, Łódź 1998.

Krytyka idei sprawiedliwości społecznej w doktrynie Friedricha von Hayeka, „Ekonomista” 1990, 2: 453-474.

Z  historii sporu o  racjonalność  gospodarki socjalistycznej, „Ekonomista” 1989, 5-6: 909-925.

On the History of the Dispute over the Rationality of  Socialist Economy, “Oeconomica Polona” 1989, 3-4: 361-375.

Aktualność międzywojennego sporu o racjonalność gospodarki socjalistycznej, „Gospodarka Planowa” 1989, 6.

Rynek i mechanizm cenowy u Friedricha Hayeka, „Wektory Gospodarki” 1988, 11.

Stosunek polskich ekonomistów liberalnych okresu międzywojennego do interwencjonizmu państwowego,  „Acta Universitatis  Lodziensis. Folia Oeconomica” 27, 1983: 25-42.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ekonomia – wykład kursowy dla studentów I stopnia

Ekonomia dla słuchaczy studiów doktoranckich

Historia doktryn ekonomicznych dla studentów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych)

Główne nurty ekonomii w szkole doktorskiej

 

Termin i miejsce konsultacji:

TEAMS, wtorek, godz. 17.00 -18.30, czwartek, godz. 18.15 -19.00

Forum Myśli Instytucjonalnej

Komitet Redakcyjny  „Annales. Ethics in Economic Life”

Współpraca z redakcjami: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Gospodarka Narodowa, Ekonomista.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź