Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR MARIUSZ NYK

dr Mariusz Nyk


mariusz.nyk@uni.lodz.pl

tel.504 104 529

 • polityka wynagrodzeń w Polsce (czynniki determinujące poziom i dynamikę płac, wpływ płacy minimalnej na sytuacje na rynku pracy, regionalne, branżowe zróżnicowanie wynagrodzeń, dyskryminacja płacowa względem płci )
 • alternatywne formy zatrudnienia oraz świadczenia pracy
 • ekonomiczna i finansowa ocena funkcjonowania podmiotów gospodarczych (diagnoza stanu, analiza, ocena, rekomendacje)
 • metody wyceny majątku przedsiębiorstw (rodzaje, zastosowanie, teoria a praktyka )
 • upadłość przedsiębiorstw (proces przeprowadzania, przesłanki, systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością)
 • podatkowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w sektorze MŚP
 • M.Nyk (2020), Efektywność systemów wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, [w:] A. Woźniak (red.), M. Rybaczewska (red.), Problematyka współczesnego zarządzania i finansów, SAN, Łódź, s. 77-87
 • M. Nyk (2019) Asymetria wynagrodzeń w Polsce. Ujęcie regionalne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XX, zeszyt 9, ss: 99-109, ISSN: 1733-2486,
 • M. Nyk, T. Grabia (2019) Zatrudnienie w Polsce według struktury zawodowej. Analiza ex post i przewidywania na przyszłość, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XX, zeszyt 9, ss: 145-163, ISSN: 1733-2486,
 • M. Nyk, T. Grabia (2018) Ekonomia. Zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, stron: 206, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8142-130-0;
 • M. Nyk (2018) Przestrzenne uwarunkowania płac. Przypadek województwa łódzkiego, [w:] Wacław Jarmołowicz, Bogna Janik (red.), Gospodarka i finanse we współczesnym świecie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ss: 117-132, stron monografii ogółem: 396, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7205-361-9
 • M. Nyk (2018) Czy struktura pracujących w przemyśle w Polsce się zmienia?, "STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO", nr 51/3 2018, ss: 229-239, ISSN: 2080-4881
 • M. Nyk (2017) Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej. Ujęcie regionalne, "STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO", nr 47/3, ss: 307-318, ISSN: 2080-4881
 • M. Nyk(red.), E. Brzuska, I. Kukulak-Dolata (2017) Ekonomia Społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, Difin, Warszawa, stron: 226,; ISBN: 978-83-8085-383-6;
 • M. Nyk (2016) Płaca wydajnościowa w modelu Shapito-Stiglitza - ujęcie regionalne, "STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO", 44/3 2016, ss: 175-188, ISSN: 2080-4881,
 • M. Nyk (2015) Refleksje nad teorią płacy motywacyjnej, "Europa Regionum", XXV, ss: 319-331, ISSN: 1428-278X,
 • M. Nyk (2016) Tax planning for small and medium enterprises (SMEs), "Annals of Marketing & Economics", Vol. 2, No. 1, 2016, ss: 91-98, ISSN: 2449-7479
 • M. Nyk (2016) Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka, DIFIN, Warszawa, stron: 261, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8085-140-5;
 • M. Nyk (2015) Niedoskonałość rynku pracy w kontekście funkcjonowania związków zawodowych, "PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCłAWIU", 30, ss: 327-338, ISSN: 1899-3192;
 • M. Nyk (2015) Płaca minimalna wobec oczekiwań podażowej strony rynku pracy, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom 95/2015, ss: 289-301, ISSN: 0081-6841,
 • M. Nyk (2015) Struktura pracujących i jej wpływ na wydajność pracy w województwach w Polsce, [w:] Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchowski (red.), Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, Adam Marszałek, ss: 248-262, stron monografii ogółem: 365, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-8019-206-5;
 • M. Nyk (2014) Wydajność pracy a przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych województwach w Polsce w latach 2006-2012 - analiza statystyczna, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 5(306)/2014, ss: 61-73, ISSN: 0208-6018
 • M. Nyk (2013) Wynagrodzenie w kontekście przepisów podatkowych. Analiza porównawcza Polska-Niemcy, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", 15, ss: 63-77, ISSN: 1429-3730,
 • M. Nyk (2013) Przeciętne wynagrodzenie a sytuacja na rynku pracy - przypadek województwa łódzkiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, ss: 536-547, ISSN: 1899-3192,
 • M. Nyk (2012) Elastyczne formy zatrudnienia jako przejaw przedsiębiorczości w świetle przepisów podatkowych i parapodatkowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", XIII, ss: 93-111, ISSN: 1733-2486,
 • M. Nyk (2013) Mikroekonomiczne determinanty wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, "Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance", 1, ss: 537-553, ISSN: 2084-5189,
 • M. Nyk (2013) „Regionalne ujęcie stopy bezrobocia - diagnoza, "Studia prawnoekonomiczne", LXXXVIII, ss: 359-377, ISSN: 0081-6841,
 • M. Nyk, E. Kryńska (2012) Przemiany na rynku pracy regionu łódzkiego, [w:] Maria Celina Błaszczyk (red.), Europejski Fundusz Społeczny w województwie łódzkim. Wybrane aspekty, Instytut Europejski w Łodzi, ss: 37-62, stron monografii ogółem: 121, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-89106-07-8

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

 • "Firmy rodzinne ", Łódź, termin konferencji 2019-05-21; organizator: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi;
 • "Wzrost gospodarczy –Rynek pracy – Polityka makroekonomiczna", Łódź, termin konferencji 2019-06-17; organizator: Uniwersytet Łódzki;
 • "EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI W TEORII I PRAKTYCE”", Karpacz, termin konferencji 2019-09-04; organizator: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • "Budując przyszłość - nowe procesy, przekształcenia i trendy", Łódź, termin konferencji 2018-03-15; organizator: NBP i UŁ Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny;
 •  "XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska- Unia Europejska- Świat", Międzyzdroje, termin konferencji 2018-06-03; organizator: Uniwersytet Szczeciński;
 • "Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej w kontekście starzenia demograficznego", Olsztyn, termin konferencji 2018-09-17; organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski;
 • "4th International Scientific Conference „MODERN ECONOMICS”", Wilno, termin konferencji 2017-05-09; organizator: MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY FACULTY OF POLITICS AND MANAGEMENT Institute of Management, Litwa;
 • "XXXV Konferencja Polityków Społecznych „Współczesne wyzwania polityki społecznej”", Olsztyn, termin konferencji 2017-06-05; organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 •  "II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności", Poznań, termin konferencji 2017-11-24; organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;
 • "Współczesna Ekonomia", Dziwnówek, termin konferencji 2016-05; organizator: Uniwersytet Szczeciński;
 • "VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RYNEK PRACY I UBEZPIECZENIA W DOBIE INNOWACJI"", Olsztyn, termin konferencji 1-9-2016; organizator: Uniwersytet WarmińskoMazurski, Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń UWM w Olsztynie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie;
 • "Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii, "Ekonomiczne wyzwania XXI w. Polska-UE-Swiat"", Międzyzdroje, termin konferencji 2015-06; organizator: Uniwersytet Szczeciński;
 •  "XX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych"", Karpacz, termin konferencji 2015-09; organizator: Uniwersytet Ekonomiczne we Wrocławiu;
 • "Rynek pracy i ubezpieczenia w dobie innowacji", Olsztyn, termin konferencji 09-2014; organizator: Uniwersytet Warmińsko -Mazurski;
 • ."Stabilność finansowa i gospodarcza w warunkach krajowych i Unii Europejskiej", Poznań, termin konferencji 09-2014; organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

 

 • "XXXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polityków Społecznych, Polityka społeczna w cyklu życia. Teoria - badania - praktyka", Brzeziny, termin konferencji 06-2014; organizator: Uniwersytet Łódzki;
 • "Europejski Fundusz Społeczny w województwie łódzkim w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej", Łódź, termin konferencji 12-2013; organizator: Instytut Europejski w Łodzi;
 • "Problemy ekonomii polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, termin konferencji 09-2013; organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • "Współczesne dylematy rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstwa.Teoria i praktya", Sopot, termin konferencji 04-2013; organizator: Uniwersytet Gdanski, Wydziałw Sopocie

 

 • Udział w projektach
 • "System prognozowania polskiego rynku pracy", POWR.02.04.00-00-0083/17; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; realizacja od 2017-12-21 do 2020-11-30, kierownik: Artur Gajdos, funkcja pracownika w projekcie: wykonawca;
 • "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych", NBP-DEW-WEMS-0691-0350-2015; instytucja przyznająca / finansująca projekt: NBP; realizacja od 2016-01-01 do 2016-06-30, funkcja pracownika w projekcie: wykonawca;
 • Projekt „Pomysł na siebie" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2016-06-20, Łódź, organizator: Urząd Miasta Łodzi (partner Projektu), Caritas Archidiecezji Łódzkiej (Lider Projektu) ;
 • Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi, IX Edycja (Prelegent w sesji VII -Edukacja zawodowa), 2016-11-14, Łódź, organizator: Urząd Marszałkowski w Łodzi;

 

 

Pozostałe

 • XIX Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki 2019 - przygotowanie warsztatów/zajęć pt. Czy pełna sala kinowa zapewnia największy przychód właściciela?, 2019-04-10, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, organizator: Łódzkie Towarzystwo Naukowe;
 • Dzień Zawodowca: Diagnoza, tendencje, szacunki wybranych kategorii makroekonomicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych, 2019-02-13, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W. Grabskiego w Łodzi, organizator: Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W. Grabskiego w Łodzi;
 • Festiwal Kultury Nauki i Techniki (warsztaty - Dlaczego warto uczyć się matematyki. Studium przypadku zastosowania matematyki w ekonomii.), 2018-04-18, Łódź UŁ Ek-Soc, organizator: UŁ;
 • Warsztaty dla Licealistów - Czy maksymalny zysk oznacza minimalne koszty. Przedsiębiorstwo na rynku konkurencyjnym, 2018-04-25, Łódź UŁ Ek-Soc, organizator: UŁ;
 • "Zmiany w Ustawie od towarów i usług od 2017 roku", Sala Konferencyjna Urząd Skarbowy w Brzezinach, termin konferencji 1-1-2017; organizator: Urząd Skarbowy Brzeziny, Instytut Gospodarki Przestrzennej UŁ; tytuł referatu: Refleksje nad podatkiem Vat w Polsce i w wybranych krajach UE;
 •  "XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Finał`", Łódź, termin konferencji 25-4-2017; organizator: PTE Łódź-Warszawa; tytuł referatu: Rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego;
 • "Inauguracja XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej", Łódź, termin konferencji 24-10-2017; organizator: PTE Łódź; tytuł referatu: Czy Polacy zarabiają za dużo ?;
 • "Formy i możliwości dorabiania dla emerytów w Polsce", Brzeziny, termin konferencji 25-10-2017; organizator: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Brzezinach;
 • Olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach, 2017-01-16, Łódź, Finansowane z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizator: Instytut Nowych Technologii w Łodzi (ul. Sienkiewicza 50), Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii;

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia, makroekonomia, systemy wynagradzania, upadłość przedsiębiorstw, metody wyceny majątku przedsiębiorstw, obciążenia publiczno-prawne przedsiębiorstw, efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, polityka płac, analiza ekonomiczna

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych

 • Seminarium licencjackie
 1. Polityka wynagradzania w Polsce
 2. Skuteczność systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach
 3. Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstw w sektorze MŚP
 • Seminarium magisterskie
 1. Efektywność funkcjonowania podmiotów gospodarczych – diagnoza, analiza, ocena, rekomendacje
 2. Wycena majątku przedsiębiorstwa jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 

Termin i miejsce konsultacji

Poniedziałek 16.45-18.15 (Teams)

 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki komunalnej ZUK sp. z o.o. (od 2017 do nadal)
 • Biegły sądowy ds. gospodarczych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi (Kadencja 2015-2020)
 • Ławnik Sądu Rejonowego w Brzezinach (kadencja 2019-2023)
 • Besuchprogramm 2018 - Uniwersytet w Giessen.
 • Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen, wymiana wykładowców, "BESUCHPROGRAMM 2015 " 12-17 październik 2015
 • Niezależny ekspert merytoryczny w projekcie - „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”, jednostka wdrażająca Urząd Miasta Łodzi (styczeń 2014 - listopad 2014)
 • Sędzia w SIR -Social Innovation Relay, projekt realizowany FUNDACJA MŁODZIEŻOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Warszawa, Kielecka 1/1 junior.org.pl
 • Certyfikat z języka niemieckiego (B2)
 • Podyplomowe studia za zakresu pedagogiki – uprawnienia pedagogiczne dla nauczania przedmiotów zawodowych ekonomicznych
 • Podyplomowe studia w zakresu zarządzania jednostką oświatową
 • Kurs "Jednolity Plik Kontrolny, elektroniczny przesył deklaracji, portal podatkowy - najważniejsze zagadnienia" Ośrodek Szkoleniowy SKwP, Oddział Łódź 21.09.2016
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź