Niedziela, 3 lipca 2022, tydzień parzysty (26)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR HAB. PIOTR URBANEK, PROF. NADZW. UŁ

Kierownik Katedry

pokój: A-328
telefon: +48 42 635 51 06
e-mail: piotr.urbanek@uni.lodz.pl

Po rozpoczęciu pracy w Uniwersytecie Łódzkim moje zainteresowania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na problematyce funkcjonowania procesów innowacyjnych w gospodarce polskiej oraz w gospodarkach rynkowych. Nowym wątkiem badawczym, który pojawił się pod koniec tego okresu była analiza nowoczesnych form organizacji procesu produkcyjnego – elastycznych systemów produkcyjnych – pod kątem możliwości ich adaptacji w praktyce polskich przedsiębiorstw.

Po obronie pracy doktorskiej podjąłem badania mechanizmów nadzoru korporacyjnego. Badania dotyczyły szerokiego kontekstu przemian własnościowych w polskich przedsiębiorstwach, prowadzących do zmian w strukturze władz spółek i wynikających z tego konsekwencji dla efektywności działania podmiotów gospodarczych o różnorodnych strukturach własności. Podejmowane wątki badawcze dotyczyły m.in. identyfikacji czynników determinujących politykę wynagradzania kadry kierowniczej spółek, procesów fuzji i przejęć, reform instytucjonalnych w sektorze bankowym będących reakcją na kryzys finansowy z lat 2008-2010.

Nowym problemem badawczym, który został przeze mnie podjęty w roku 2016 jest ocena rozwiązań instytucjonalnych tworzących system ładu akademickiego. W badaniach koncentruję się na konfrontacji stosowanych od wielu lat w świecie biznesu i sprawdzonych w praktyce struktur zarządzania i nadzoru nad korporacjami, z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi do akademickiego środowiska instytucjonalnego. Reformy systemów szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach zmieniają logikę funkcjonowania instytucji akademickich. Można wskazać trzy filary tych zmian, upodabniających w powszechnym odczuciu uniwersytety do korporacji. Są to: profesjonalizacja procesów zarządzania uczelniami, rosnące znaczenie trzeciej misji uniwersytetu oraz me­nedżerskie struktury władzy. Prowadzone przeze mnie badania procesów zachodzących w systemie szkolnictwa wyższego zawierają w sobie nie tylko walor poznawczy, ale również normatywny, ponieważ pozwalają wskazać warunki dla tworzenia efektywnych struktur instytucjonalnych odpowiedzialnych za zarządzanie uniwersytetami. Prezentowana wizja zmian w instytucjach szkolnictwa wyższego wymaga zredefiniowania struktur władzy i metod zarządzania uniwersytetem, przy jednoczesnym utrzymaniu tradycyjnych norm i wartości akademickich. Zreformowany uniwersytet powinien być organi­zacją, która będzie skuteczna i efektywna, ale jednocześnie utrzyma równowagę między odpowiedzialnością kierownictwa a współuczestnictwem akademickim.

2021

Piotr Urbanek, Institutional Logic in a Higher Education System Under Reform. Evidence from Polish Public Universities, International Journal of Leadership in Education”, DOI: 10.1080/13603124.2021.2006796.

Piotr Urbanek, Polityka wynagradzania liderów akademickich w reformowanym systemie szkolnictwa wyższego, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, 121;

2020

Piotr Urbanek, Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym. Teorie, instytucje, efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Piotr Urbanek, Ewolucja logiki instytucjonalnej w reformowanym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, 2 (302);

Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek, How to evaluate the quality of remuneration policy? Evidence from the Polish banking sector, "Acta Oeconomica", 70 (30);

Piotr Urbanek, Reforma systemu szkolnictwa wyższego w Polsce z perspektywy teorii agencji, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, 1-2 (53-54);

Piotr Urbanek, Collegiality versus managerialism. Management of Polish public universities in the higher education system under reform, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 64/2.

2019

Piotr Urbanek, Teorie ładu akademickiego, „Gospodarka Narodowa”, 4 (300);

Piotr Urbanek, Doskonałość akademicka. Jak mierzyć dokonania uniwersytetów?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 63/3.

Piotr Urbanek, Reform of the higher education sector in Poland from the perspective of agency theory, „European Journal of Higher Education”, 10 (2).

2018

Piotr Urbanek, Doskonałość akademicka. Rola rankingów akademickich w pomiarze dokonań uniwersytetów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 514.

2017

Piotr Urbanek, Zrównoważona karta wyników w procesie zarządzania uczelnią publiczną, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 472.

2016

Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek, Corporate boards, large blockholders and executive compensation in banks: Evidence from Poland, "Emerging Markets Review", No 28, September;

Piotr Urbanek, Agata Wieczorek, Determinanty wynagrodzenia zarządu - porównanie sektorowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 263;

Piotr Urbanek, Strategie uniwersytetów publicznych w Polsce - próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 442;

Agata Adamska, Czesław Mesjasz, Piotr Urbanek, Teorie ładu korporacyjnego. Władanie i kontrola w złożonym świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Piotr Urbanek (red.), Economy Today. An Interdisciplinary Approach to Contemporary Economic Challanges, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2015

Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek, Wpływ regulacji dotyczących ładu korporacyjnego na wynagrodzenia kadry kierowniczej w bankach w Polsce, "Bank i Kredyt", 46(4);

Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Piotr Urbanek, Wpływ nadzoru korporacyjnego na transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w Polsce, "Gospodarka Narodowa", 4 (278);

Piotr Urbanek, Przesłanki i bariery budżetowania operacyjnego w uczelni publicznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 399;

Piotr Urbanek, Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Jakość polityki wynagradzania kadry kierowniczej banków w Polsce - analiza jakościowa, "Zarządzanie i Finanse", 13/1;

Joanna Działo, Piotr Urbanek, Wpływ reguł fiskalnych na konkurencyjność gospodarek w nowych i starych krajach członkowskich UE. Wnioski z badań empirycznych, [w:] Alina Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wydział Ekonomiczno–Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku;

Piotr Urbanek, Institutional determinants of remuneration policy transparency in the banking sector in Poland, "Ekonomia i Prawo", vol. 14 no 4.

2014

Piotr Urbanek, Ewa Walińska (red.) Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesnych gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Agnieszka Słomka_Gołębiowska, Piotr Urbanek, Executive Remuneration Policy At Banks In Poland After The Financial Crisis - Evolution Or Revolution?, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", 2/2014;

Agata Adamska, Piotr Urbanek, Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, "Gospodarka Narodowa", 2/2014; 2

Piotr Urbanek, Problem agencji w warunkach zdecetralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną, " Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ", 343;

Piotr Urbanek, Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce, "Ekonomia i Prawo", vol.;

Piotr Urbanek, Standardy etyczne polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w okresie kryzysu finansowego - próba oceny, " Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ", 330;

Piotr Urbanek, Zmiany akcjonariatu a rotacja członków zarządu na przykładzie polskich spółek publicznych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166;

Piotr Urbanek, Programy partycypacji we własności jako narzędzie kreacji czy destrukcji wartości dla akcjonariuszy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 347.

2013

Piotr Urbanek (red.) Corporate Governance in the Banking Sector, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek, (red.) Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek, Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w polskich bankach publicznych na przykładzie spółek indeksu WIB20, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 307;

Piotr Urbanek, Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym w świetle wyników badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse", 2;

Piotr Urbanek, Wynik finansowy jako miernik dokonań uczelni publicznej, " Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ", 289;

2012

Piotr Urbanek, Mirosław Wcisły, Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym w warunkach kryzysu gospodarczego, "Ekonomia Międzynarodowa", 3;

Piotr Urbanek, Agata Wieczorek, Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej jako czynnik budowy zaufania w sektorze bankowym na przykładzie banków publicznych w Polsce, [w:] Jan L.Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, CeDeWu;

2011

Piotr Urbanek, Rynek kontroli nad korporacją w warunkach zamkniętego modelu kontroli (na przykładzie polskich spółek publicznych), "Zeszyty Naukowe PTE", 9;

Piotr Urbanek, Czy nadzór korporacyjny uchronił polskie banki przed kryzysem?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 167;

Piotr Urbanek, Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków – wnioski z kryzysu finansowego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1;

Piotr Urbanek, Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w świetle teorii kosztów transakcyjnych , "Gospodarka Narodowa", 4;

Piotr Urbanek, Controlling operacyjny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa sektora energetycznego , "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 181; 3

Piotr Urbanek (red.), Ekonomia i zarzadzanie w teorii i praktyce, Polityka ekonomiczna i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek, Outsourcing in the Process of Restructuring the Enterprise. The Transaction Cost Theory Approach , [w:] Irena K. Hajduk, Wiesław M. Grudzewski (red.), The World Economy: Contemporary Challenges, Difin;

Piotr Urbanek, Financial Crisis and its Implications for top Executives Remuneration Policy, [w:] Jüri Sepp, Dean Frear (red.), The Economy and Economics after Crisis, Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH;

2010

Piotr Urbanek, Rotacje zarządów polskich spółek publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", 1-2;

Piotr Urbanek, Nadzór korporacyjny a kryzys gospodarczy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 111;

Piotr Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Mikro- i makroekonomiczne aspekty polityki ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek, Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, [w:] Piotr Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

2009

Piotr Urbanek, Zmiany struktur własnościowo-kontrolnych w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 39;

Piotr Urbanek, Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1;

Piotr Urbanek, Wioletta Baran, Rachunek kosztów zmiennych w zarządzaniu kosztami w placówkach medycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 36;

Piotr Urbanek, Wioletta Baran, Henryk Burghard, Ocena wykorzystania zasad rachunku kosztów w placówkach medycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 36;

Piotr Urbanek, CEO’s Remuneration in Corporate Governance Codes in EU Member Countries, "Comparative Economic Research", 1/2;

Piotr Urbanek, Ownership and control and economic crisis – evidence from Polish public companies, [w:] Wagiha Taylor, Juri Sepp, Dean Frear (red.), The Key-Factors of Business and Socio-Economic Development During the Global Crisis, Congress of Political Economists International;

Piotr Urbanek, Koordynacja rynkowa a koordynacja hierarchiczna – wynagrodzenia menedżerów w kodeksach dobrych praktyk krajów UE, [w:] Andrzej Rącaszek, Wiesław Koczura (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach

2008 

Piotr Urbanek, Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych, [w:] Stanisław Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

2007

Wioletta Baran, Piotr Urbanek, Controlling operacyjny w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej – koncepcja systemu, „ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 478, Prace Katedry Rachunkowości nr 30;

2006

Piotr Urbanek, Executive Compensation from the Perspective of Managerial and Neoclassical Theory of the Firm, w: M.Kozłowski, A.Kasprzyk (red.), Business Interaction in Local Economies, COPE International, Łódź;

Wioletta Baran, Piotr Urbanek, Ilościowe i jakościowe mierniki w podejmowaniu decyzji zarządczych w działalności medycznej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 1136;

Piotr Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa;

Piotr Urbanek, Wynagrodzenia menedżerów z perspektywy menedżerskiej i neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa, w: S.Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

2005

Piotr Urbanek, Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych, w: J.Bieliński (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w Strategii Lizbońskiej, CedeWu, Warszawa;

Piotr Urbanek, Modele nadzoru korporacyjnego, „Gospodarka w teorii i praktyce”, 1(16);

Piotr Urbanek, Corporate Governance and CEO Dismissal: Evidence from Poland, w: S.Rudolf (red.), New World Order: Economic, Social, and Political Tendencies at the Beginning of Third Millennium, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek, Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Wynagrodzenia osób zarządzających, jako narzędzie nadzoru korporacyjnego a przejrzystość sprawozdania finansowego spółki, w: D.Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Biznes, Bankowość i Finanse na Rynkach Wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin;

Wioletta Baran, Piotr Urbanek, Teoria i praktyka zarządzania kosztami w służbie zdrowia, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 1085;

Piotr Urbanek, Nadzór korporacyjny a perspektywa teorii agencji, w: S.Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce;

2004

Piotr Urbanek, Nadzór korporacyjny a działalność innowacyjna, „Zeszyty Naukowe WSHE”, nr 3(45); 5

Piotr Urbanek, Wynagrodzenia menedżerów a transparentność informacji – zalecenia i praktyka, w: S.Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Piotr Urbanek, Does CEO Compensation Reflects Performance or Size. An Empirical Test on Polish Public Companies, w: S.Rudolf (red.), Emerging Markets: Social. Political, and Economic Chalanges, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Wartość bilansowa przedsiebiorstwa – miara tylko księgowa, czy nośnik wartości dla inwestora, w: J.Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CedeWu, Warszawa;

Piotr Urbanek, Tworzenie wartości jako cel działalności przedsiębiorstwa, „Gospodarka w teorii i praktyce”, 2(15);

2003

Piotr Urbanek, Nadzór korporacyjny w procesie transformacji – wnioski z badań empirycznych, w: J.Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Nadzór korporacyjny, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a nowelizacja prawa bilansowego, w: S.Kasiewicz, L.Pawłowicz, (red.), Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Od controllingu operacyjnego do controllingu finansowego w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa – analiza przypadku, w: W.Krawczyk (red.) ,Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków;

Piotr Urbanek (red.), Mikroekonomia, WSHE, Łódź;

Joanna Działo, Piotr Urbanek, Ewolucja nadzoru korporacyjnego w polskich i szwedzkich spółkach publicznych. Wnioski z badań empirycznych, w: R.Borowiecki, A.Jaki (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna Kraków;

Piotr Urbanek, Corporate Governance and Innovation Activity in Polish Public Companies. An Empirical Study, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, vol.6, no. 1/2;

2002

Piotr Urbanek, Zasady wynagradzania menedżerów – teoria a praktyka, w: S.Rudolf (red.), Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź;

Tadeusz Janusz, Stanisław Rudolf, Daniel Stos, Piotr Urbanek, Efektywny nadzór korporacyjny – teoria i praktyka, PWE, Warszawa;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Koszt wytworzenia a wykorzystanie potencjału produkcyjnego – jak oszacować i ująć w wyniku finansowym, w: W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków;

2001

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Planowanie przepływów pieniężnych dla potrzeb zarządzania - część I, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Numer 4; 6

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Funkcje i zadania systemu budżetowania jako czynniki determinujące jego procedury i struktury – analiza przypadków, w: W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kraków;

Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Zmiany w prawie bilansowym - ewolucja czy rewolucja, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, tom 4 (60);

Przemysław Gołaszewski, Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Analiza sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź;

Piotr Urbanek, Corporate Governance and Top-Management Compensation in Public Companies, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe”, 1/2;

2000

Joanna Działo, Karen Jonnergard, Matts Karreman, Claes Svensson, Piotr Urbanek, Nadzór właścicielski w polskich i szwedzkich spółkach giełdowych, w: S.Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego;

Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Zakładowy plan kont – Zespół 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Numer 3;

Piotr Urbanek, Corporate Governance and Top-Management Compensation in Public Companies, w: In Search of Effective Corporate Governance System, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa;

Piotr Urbanek, Wynagrodzenia menedżerów w spółkach giełdowych, „Zeszyt Naukowe”, Nr 2, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Kielce;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Controlling funkcyjny jako element systemu zarządzania na przykładzie ZAP S.A., w: W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek

gospodarczych – teoria i praktyka, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Kraków-Zakopane;

Ewa Walińska, Piotr Urbanek (red.), Rachunkowość zarządcza. Wybrane zagadnienia, testy i zadania, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce;

Piotr Urbanek, Planowanie przepływów pieniężnych dla potrzeb zarządzania – analiza przypadku, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Numer 12;

Joanna Działo, Karen Jonnergard, Matts Karreman, Claes Svensson, Piotr Urbanek, Corporate Boards’ Line of Reasoning, w: B.Wawrzyniak (red.), Report on Management. Globalization and Change – Ways to the Future, Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurship and Management, Warszawa;

1999

Piotr Urbanek, Nadzór właścicielski a systemy motywowania zarządów spółek, w: S. Rudolf (red.), Rola i pozycja nadzoru właścicielskiego w spółkach, PWE, Warszawa;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Ustawa o rachunkowości w ocenie praktyków, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Numer 3;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Ustawa o rachunkowości w ocenie praktyków – prezentacja wyników badań ankietowych z roku 1996, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, Tom XLIX; 7

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Ocena Ustawy o rachunkowości na tle rozbieżności jej zapisów z regulacjami prawa podatkowego. Badania ankietowe – część II, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Numer 4/1999;

Piotr Urbanek, Ewa Walińska, Ustawa o rachunkowości w opinii jej zwolenników i przeciwników - wyniki badań ankietowych, „Rachunkowość. Teoria i Praktyka”, Uniwersytet Szczeciński;

Piotr Urbanek, Jak mierzyć poziom innowacyjności gospodarki, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, Tom LIX;

Piotr Urbanek, Rachunkowość zarządcza w procesie podejmowania decyzji, „Elektronika”, Numer 8;

Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Zakładowy plan kont – Zespół 4 „Koszty według rodzaju”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, Numer 11;

1998

Piotr Urbanek, Marek Martin, System transferu technologii w Wielkiej Brytanii, w: K.B.Matusiak (red.), Przedsiębiorczość i transfer technologii – polska perspektywa, Łódź, Żyrardów;

Piotr Urbanek, Joanna Działo, Priorytety działania rad nadzorczych a efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, tom LVII;

Piotr Urbanek, Joanna Działo, Teoria agencji a systemy motywowania zarządów spółek, „Gospodarka Narodowa”, nr 1;

Piotr Urbanek, Plan kont a zarządzanie kosztami, w: E. Walińska (red.), Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza, FRRwP, Łódź;

Joanna Działo, Karen Jonnergard, Matts Karreman, Claes Svensson, Piotr Urbanek, Corporate Boards’ Line of Reasoning – Comparison Between Corporate Governance in Poland and Sweden, w: M.A.Hitt, J.E. Ricarrt i Costa, R.D. Nixon, Managing Strategically in an Interconnected World, John Wiley&Sons;

Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Prawo bilansowe a finanse polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, tom XLVI;

1997

Piotr Urbanek, Corporate Governance in Transition Economies. Firms With Insider Ownership: Organika, “Eastern European Economies”, September-October, Vol.35, No.5;

Piotr Urbanek, Corporate Governance in Transition Economies. Pharmaceutical Industry: Polfa, “Eastern European Economies”, September-October, Vol.35, No.5;

Piotr Urbanek, Corporate Governance in Transition Economies. Textile Industry. Fala Ltd., “Eastern European Economies”, September-October, Vol.35, No.6;

1995

Joanna Działo, Piotr Urbanek, Przedsiębiorstwa zagraniczne w przemyśle przetwórczym. Wnioski z badań empirycznych, „Gospodarka Narodowa”, nr 7;

1994

Stefan Krajewski, Piotr Urbanek, Zmiany w strukturze kosztów w przemyśle polskim, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1; 8

1993

Marek Belka, Anna Krajewska, Stefan Krajewski, Ryszard Piasecki, Piotr Urbanek, Determinanty zdolności eksportowej przemysłu polskiego. Stan dotychczasowy i przewidywania, „Gospodarka Narodowa”;

1992

Piotr Urbanek, Struktura rynku a innowacje, Studia Prawno-Ekonomiczne, t.XLVI;

1991

Piotr Urbanek, Krzysztof Matusiak, Luka technologiczna w przemyśle, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 10;

Piotr Urbanek, Krzysztof Matusiak, Rozwój w warunkach luki technologicznej. Wnioski z badań empirycznych, „Gospodarka Narodowa”, nr 10-1;

1989

Piotr Urbanek, Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do badania innowacyjności przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”

Konferencje międzynarodowe

Business Interaction and Reciprocity in a Global Economy    

Congress of Political Economists International

Pekin
2006

Managerial compensation from the perspective of managerial and neoclassical
theory of the firm

Globalisation and Institutional Development     

Congress of Political Economists International

Berlin 2007

CEO’s Compensation and Corporate Governance Codes – Comparative Study

The Key-Factors of Business and Socio-Economic Development During the Global Crisis   

Congress of Political Economists International

Dubai 2009

Ownership and control and economic crisis – evidence from Polish public companies

The Economy and Economics after Crisis    

Congress of Political Economists International

Honolulu 2010

Financial Crisis and its Implications for Top Executives Remuneration Policy

The World Economy: Contemporary Challenges   

Congress of Political Economists International

Singapur 2011

Outsourcing in the process of corporate restructuring. Transaction costs theory approach

Sustainable Global and Regional Development    

Congress of Political Economists International

Zurich 2014

Long term incentives programs as a tool for the creation or destruction of shareholder value

15th EBES Conference    

Eurasia Business and Economics Society

Lizbona 2015

Transparency of Top Executives Remuneration Policy in Banking Sector. Evidence from Polish Public Banks

Financial Innovation, Stability and Sustainable Growth
   

International Finance and Banking Society, University of Nottingham

Ningbo 2017

How to Evaluate the Quality of Remuneration Policy? Evidence from the Polish Banking Sector

World Finance Conference    

University of Technology Mauritius

Mauritius 2018

Corporate governance, blockholders and disclosure of executive remuneration policy: evidence from banking industry in Poland

Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities    

EKA University of Applied Sciences

Ryga
2019

Institutional determinants of remuneration policy transparency: evidence from the Polish banking sector

 

Europe-Asia Trade & Investments: Does distance matter?   

Euro-Asia Management Studies Association

Łódź
2021

(on-line)

How to reform universities and let them remain universities?

 

 

Konferencje krajowe

Konferencja

Organizator

Miejsce
rok

Tytuł referatu

Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym   

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2006

Wynagrodzenia menedżerów z perspektywy menedżerskiej i neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa

Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa   

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2008

Ewolucja funkcji rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych

Zarządzanie wartością    

Uniwersytet Gdański

Gdańsk 2008

Zmiany składu zarządów polskich spółek publicznych w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych

Konferencja Polityków Społecznych. Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej    

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Ustroń 2008

Koordynacja rynkowa a koordynacja hierarchiczna – wynagrodzenia menedżerów w kodeksach dobrych praktyk krajów UE

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2009

Zmiany struktur własnościowo-kontrolnych w warunkach kryzysu gospodarczego

Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo    

Uniwersytet Gdański

Sopot
2009

Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego

Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego   

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2010

Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2010

Nadzór korporacyjny a kryzys gospodarczy

 

Współczesne problem nadzoru korporacyjnego    

Uniwersytet Gdański

Sopot
2011

Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków – wnioski z kryzysu finansowego

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2011

Czy nadzór korporacyjny uchronił polskie banki przed kryzysem?

Rachunkowość a controlling - rachunek kosztów i pomiar dokonań    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Szklarska Poręba 2011

Controlling operacyjny jako narzędzie restrukturyzacji przedsiębiorstwa sektora energetycznego

Rachunkowość a controlling    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Szklarska Poręba 2012

Rachunkowość odpowiedzialności. Teoria a praktyka biznesowa

Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych   

Wyższa Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach

Kielce 2012

Rachunkowość odpowiedzialności a teoria agencji

Przyszłość integracji europejskiej   

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu

Radom 2012

Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej, jako czynnik budowy zaufania w sektorze bankowym na przykładzie banków publicznych w Polsce

Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego   

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2012

Zmiany w akcjonariacie w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego

Rachunkowość a controlling    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2013

Wynik finansowy jako miernik dokonań uczelni publicznych

Ekonomia i Prawo. Problemy teorii i polityki konkurencyjności    

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Toruń 2013

Programy partycypacji we własności jako narzędzie polityki wynagradzania kadry kierowniczej na przykładzie banków publicznych w Polsce

Współczesne problem nadzoru korporacyjnego    

Uniwersytet Gdański

Sopot
2013

Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym

Rola systemu rachunkowości w kompleksowym zarządzaniu uczelnią publiczną   

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2013

Dziekan jako kluczowy odbiorca informacji  Kompleksowego Systemu Informacyjnego w warunkach zdecentralizowanego zarządzania

Rachunkowość a controlling    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2014

Problem agencji w warunkach zdecentralizowanego modelu zarządzania uczelnią publiczną

Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich w warunkach globalizacji i integracji    

Uniwersytet w Białymstoku

Wilno 2014

Programy partycypacji we własności jako narzędzie kreacji czy destrukcji wartości dla akcjonariuszy na przykładzie banków publicznych w Polsce

Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego    

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2014

Polityka wynagradzania kadry kierowniczej. Porównania sektorowe

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego środowiska    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Toruń 2014

Standardy etyczne polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w okresie kryzysu finansowego – próba oceny

Rachunkowość a controlling. Zarządzanie kosztami i dokonaniami    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2014

Przesłanki i bariery budżetowania operacyjnego w uczelni publicznej

Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych    

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu

Toruń 2015

Instytucjonalne uwarunkowania transparentności polityki wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym

Oblicza konkurencyjności nowych krajów członkowskich w warunkach globalizacji i integracji     

Uniwersytet w Białymstoku

Wilno 2015

Wpływ reguł fiskalnych na konkurencyjność gospodarek w nowych i starych krajach Unii Europejskiej - wnioski z badań empirycznych

Współczesne problem nadzoru korporacyjnego    

Uniwersytet Gdański

Sopot
2015

The quality of executives remuneration policy in banks in Poland

Gospodarka światowa - wyzwania XXI wieku    

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu

Nałęczów 2015

How to reward top executives? Quality of Remuneration Policy in the Polish Banking Sector

Rachunkowość a controlling    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2015

Strategie uniwersytetów publicznych w Polsce - próba oceny

Nadzór korporacyjny – perspektywa inwestorów instytucjonalnych    

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2016

Ład akademicki a ład korporacyjny. Zarządzanie uczelnią publiczną z perspektywy zasad dobrych praktyk

Nadzór korporacyjny
i finanse
   

Uniwersytet Gdański

Sopot
2017

Nadzór korporacyjny – perspektywa inwestorów instytucjonalnych

Rachunkowość a controlling    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2017

Zrównoważona karta wyników w procesie zarządzania uczelnią publiczną

Przedsiębiorstwo XXI wieku. Doświadczenia i perspektywy zarządzania    

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Katowice 2018

Transparentność polityki wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym w Polsce

Rachunkowość a controlling    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2018

Doskonałość akademicka. Rola rankingów akademickich w pomiarze dokonań uniwersytetów

Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty    

Uniwersytet Łódzki

Łódź
2018

Jakość polityki wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym w Polsce

Rachunkowość a controlling    

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Karpacz 2019

Doskonałość akademicka – jak mierzyć dokonania uniwersytetów?

Nadzór korporacyjny i finanse    

Uniwersytet Gdański

Sopot
2019

Rankingi jako standardy ładu korporacyjnego i ładu akademickiego

Institutions and Survival. Social Order For 21st Century   /M

Forum Myśli Instytucjonalnej

Kraków 2020

Ewolucja logiki instytucjonalnej w reformowanym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce

Nadzór korporacyjny jako interdyscyplinarny obszar badawczy    

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański

Sopot
2021

Polityka wynagradzania liderów akademickich w reformowanym systemie szkolnictwa wyższego

Od zamysłu do korekty Ustawy 2.0. reforma szkolnictwa wyższego pod zmienionym nadzorem   

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Łódź
2021

(on-line)

Uniwersytet korporacyjny i jego reformy w świetle teorii ładu akademickiego

Uczelnie badawcze 2021-2031:
finansowanie, umiędzynarodowienie i zarządzanie

Institute for Advanced Studies in Social Science and Humanities

Poznań
2021

(on-line)

Poszukiwanie optymalnej struktury i efektywnych
mechanizmów zarządczych uczelnią

 


Udział w pracach naukowo-badawczych:

 1. "Enterprise Behavior and Economic Reform: A Comparative Study in Central and Eastern Europe" – na zlecenie Banku Światowego – 1993-1994,
 2. “Proeksportowa strategia rozwoju gospodarki Polski” – na zlecenie Ministerstwa Współpracy z Zagranicą – 1993,
 3. “Transformacja systemowa w Polsce a powojenne doświadczenia Japonii” – we współpracy z International Development Center of Japan – 1994,
 4. "Synergy Project in Management and Economics” – we współpracy z Uniwersytetem w Lund – 1994-1995,
 5. “Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa” - na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych – 1996,
 6. “Nadzór właścicielski w polskich i szwedzkich spółkach giełdowych” – we  współpracy  z Institute of Economic Research Uniwersytetu w Lund – 1995-1997.

Udział w projektach realizowanych na zlecenie Komitetu Badań Naukowych:

 1. Adaptacja nowoczesnych form transferu i komercjalizacji technologii, pobudzania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych” nr 1H02C 058 10, 1997 – 1998,
 2. “Wzory uczestnictwa lokalnego a struktura społeczna w zbiorowościach terytorialnych”, nr 1 H01F 016 09, 1997-1998,
 3. “Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach”, nr 1 H02D 037 15, 1999-2000,
 4. “Ekonometryczne modele wzrostu gospodarczego i ich aplikacje w analizie potencjalnego rozwoju gospodarczego Polski” nr  1 H02B 019 14,1998-2000,
 5. „Determinanty powstawania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych”, nr 1 H02C 049 17, 1999-2000,
 6. „Wpływ struktury własności na efektywność nadzoru korporacyjnego”, 2005-2006.

Po roku 1995 poza pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną zajmowałem się również działalnością doradczą współpracując z firmami konsultingowymi. Brałem udział w tworzeniu koncepcji funkcjonowania oraz wdrażaniu projektów z dziedziny rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu operacyjnego i finansowego w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Szczególnie wartościowe są koncepcje zastosowane w spółkach działających w sektorze energetycznym. Wspólnie z zespołem współpracowników w Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego opracowałem metodologię tworzenie kompleksowego systemu controllingowego, który znalazł lub znajduje zastosowanie w takich przedsiębiorstwach, jak: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Kozienice, Elektrociepłownia Białystok, Koncern Energetyczny Energa (G-8), Południowy Koncern Węglowy. Oprócz wymienionych spółek sektora energetycznego wykonywałem również usługi doradcze dla innych przedsiębiorstw, w tym m.in.: Telewizji Polskiej, Telekomunikacji Polskiej, Orbisu, PKP Cargo, Polam-Philips Pabianice, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fabryki Mebli „Forte”. Wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektów konsultingowych jest przenoszona na obszar działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Opublikowałem samodzielnie i jako współautor szereg artykułów, w których wykorzystane zostały doświadczenia wyniesione z działalności doradczej. Na wykładach oprócz poruszenia wątków teoretycznych, zapoznaję studentów z praktycznymi problemami związanymi z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów controllingu i rachunkowości zarządczej.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia
 • Mikroekonomia zaawansowana
 • Makroekonomia
 • Makroekonomia zaawansowana
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Ekonomia menedżerska
 • Microeconomics
 • Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Accounting and Corporate Finance

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 • Systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu operacyjnego w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Controlling strategiczny.
 • Nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych.
 • Ład akademicki, systemy zarządzania uniwersytetami.
 • Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego.
 • Bezrobocie.

 

Termin i miejsce konsultacji

 • Wtorek 13.00-14.30, TEAMS, pokój A328

Po roku 1995 poza pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną zajmowałem się również działalnością doradczą współpracując z firmami konsultingowymi. Brałem udział w tworzeniu koncepcji funkcjonowania oraz wdrażaniu projektów z dziedziny rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu operacyjnego i finansowego w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach. Szczególnie wartościowe są koncepcje zastosowane w spółkach działających w sektorze energetycznym. Wspólnie z zespołem współpracowników w Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego opracowałem metodologię tworzenie kompleksowego systemu controllingowego, który znalazł lub znajduje zastosowanie w takich przedsiębiorstwach, jak: Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Kozienice, Elektrociepłownia Białystok, Koncern Energetyczny Energa (G-8), Południowy Koncern Węglowy, BOT Górnictwo i Energetyka. Oprócz wymienionych spółek sektora energetycznego wykonywałem również usługi doradcze dla innych przedsiębiorstw, w tym m.in.: Telewizji Polskiej, Telekomunikacji Polskiej, Orbisu, PKP Cargo, Polam-Philips Pabianice, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fabryki Mebli „Forte”.

Wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektów konsultingowych jest przenoszona na obszar działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Opublikowałem samodzielnie i jako współautor szereg artykułów, w których wykorzystane zostały doświadczenia wyniesione z działalności doradczej. Na wykładach oprócz poruszenia wątków teoretycznych, zapoznaję studentów z praktycznymi problemami związanymi z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów controllingu i rachunkowości zarządczej.

Zastępca Redaktora Naczelnego Studiów Prawno-Ekonomicznych;

Członek Komitetu Redakcyjnego Comparative Economic Research;

Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego;

Członek Rady Conference of Congress of Political Economists, International

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź