Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR HAB. MACIEJ KOZŁOWSKI, PROF. NADZW. UŁ

dr hab., prof. UŁ

pokój: 325
telefon: +48 660 665 218
e-mail: maciej.kozlowski@uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze: własność pracownicza, spółdzielczość, metody oceny projektów inwestycyjnych, prywatyzacja, ekonomia społeczna.

Kozłowski M. (2020). „Innovativeness of railway transport in the context of the development of tourism in Poland”, współautor A. Piotrowska-Piątek, M. Pawełczyk, Quality & Quantity 54(5), p. 1691-1703

Kozłowski M. (2020). „Unconventional incentive schemes in tourism enterprises, does it make sense?”, Quality & Quantity 54(5), p. 1613-1632

Kozłowski M. (2020). „Development of tourism in Polish poviats in the years 2010–2017”, współautor J. Korzeniewski; Quality & Quantity 54(5), p. 1591-1612

Kozłowski M. (2019). Programy partycypacji finansowej a wyniki przedsiębiorstw, Łódź: Wydawnictwo UŁ

 

 

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

 • Udział w 27th Costa Rica Global Conference on Business and Finance (GCBF), referat: „Unconventional motivation tools in human resource management in transnational companies – model approach”, Institute for Business and Finance Research, LLC (IBFR), San Jose, Kostaryka, 28-31 maj 2019.
 • Udział w webinarium David B. Audretsch na temat „The Threat Posed by the Covid-19 Pandemic to Democracy & Entrepreneurship”, 13 XI 2020, godz. 15.00, organizatorzy: EBES, GLO

 

Udział w projektach

 • Udział w projekcie badawczym „Problematyka ekologiczna w ocenie mieszkańców województwa świętokrzyskiego”, pod kierunkiem dr M.Burchard-Dziubińskiej, (Projekt Tempus Phare IB_JEP-14018-1999: „Polityka regionalna na obszarach słabo rozwiniętych”), 2000-2001.
 • Udział w projekcie „Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia” w ramach sektorowego PO RZL 2004-2006 (Wniosek nr 6/2.1.c/2006/1613), współfinansowanego ze środków EFS.

 • Projekt badawczy habilitacyjny Nr N N112 069636, „Partycypacja finansowa pracowników a rezultaty ekonomiczne polskich przedsiębiorstw na tle wybranych państw”, Umowa nr 0696/B/H03/2009/36 MNiSW.

 • Udział w projekcie badawczym na podstawie umowy z 29.09.2009 r. zawartej pomiędzy NBP i WSEiP w Kielcach „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”; prowadzenie wykładów z tematyki „Teoretyczne i praktyczne aspekty integracji walutowej. Implikacje dla Polski” – 12h (co roku, ostatni cykl wykładów luty 2015).

 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym “Information and Communication Project - Promoting Employee Financial Participation in the EU27” - VP/2010/013/0084.

 • Udział w projekcie INNOMOT – Projekt w ramach Programu INTERREG IVC; czas realizacji projektu: styczeń 2012 – grudzień 2014

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Prowadzi wykłady z takich przedmiotów jak: mikro- i makroekonomia na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym (po polsku, angielsku i hiszpańsku), ekonomia matematyczna, polityka gospodarcza, metody oceny projektów inwestycyjnych (pol. i ang.), kreowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, proces inwestycyjny (pol. i ang.), ekonomia menedżerska (pol. i ang.), zarządzanie projektami (pol. i ang.), rachunek efektywności inwestycji, strategie finansowania inwestycji (pol. i ang.), nowoczesne metody kierowania firmą, zarządzanie strategiczne (pol. i ang.), STREFA EURO – europejska integracja gospodarczo-walutowa, a także wykłady i konwersatoria z zarządzania finansami przedsiębiorstw po polsku i angielsku. Prowadzi także wykłady w języku angielskim dla studentów programu Erasmus: Macroeconomics, Microeconomics, Strategic Management, Project Management, Investment Decisions and Company’s Financial Strategies – selected aspects.
Prowadzi także konwersatorium z ekonomii na studiach doktoranckich

 

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych

Prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie (pol. i ang.) na dziennych i zaocznych studiach uzupełniających na kierunku FiB, Ekonomia, Economics; zakres tematyczny: inwestycje, MSP, finanse i bankowość, jednostki samorządowe i ich działalność, własność pracownicza; tematyka makroekonomiczna itp.

 

Termin i miejsce konsultacji

Wtorek 16.35 teams

Projekty dla firm, ekspertyzy, udział w seminariach, itp

PEŁNIONE FUNKCJE:

w ramach Uniwersytetu Łódzkiego:

 • opiekun specjalności międzykierunkowej na studiach stacjonarnych I stopnia „Kreowanie kompetencji menedżerskich”
 • członek Wydziałowej III Komisji ds. Przewodów Doktorskich
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2020
 • stały egzaminator z ekonomii jako dyscypliny dodatkowej w egzaminach doktorskich.
 • Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Ekonomii od 1 VII 2018 do 30 IX 2020
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Kwalifikacji na Studia Doktoranckie
 • członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów
 • członek Uniwersyteckiej Komisji ds. studiów doktoranckich
 • członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

 

poza Uniwersytetem Łódzkim:

 • Członek Senatu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach od października 2005 roku do września 2014; członek różnych komisji
 • Członek Komisji Socjalnej w PWSZ w Skierniewicach
 • Przewodniczący Rady Bibliotecznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach (4 XII 2019-)
 • Członek Rady Programowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach
 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru studentów w PWSZ w Skierniewicach
 • Członek Editorial Advisory Board and Review Committee of Journal of Global Economy (od IX 2009)
 • Członek Editorial Committee of COPE (Congress of Political Economist International)
 • Członek EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP (EFES)
 • Członek Congress of Political Economist International (COPE)
 • Członek PTE
 • XII 2003 - III 2007 - przewodniczący Rady Nadzorczej w przedsiębiorstwie TEXTON sp. z o.o.
 • Członek International Association for the Economics of Participation (IAFEP)
 • Członek Eurasian Business and Economics Society (EBES)
 • TQS-Universidades - Chile; Pełniona funkcja: Director de Desarrollo e Investigación (od 2014)
 • Recenzent artykułów do czasopisma: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego przy PTE w Łodzi. (lista B; 7 p.), Przegląd Nauk Ekonomicznych przy PTE w Łodzi, Studia Prawno-Ekonomiczne (lista B, 12 p. od września 20)
 • Recenzent artykułów do czasopisma: Gospodarka w Praktyce i Teorii (lista B, 9 p.); Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, wydanie nr 3/2017, tom I, red. A. Piotrowska-Piątek (lista B, 9 p.); Annals of Economics and Management (3 p. lista B)
 • Członek Editorial Board of Research Journal of Economics; https://www.scitechnol.com/editorialboard-research-journal-economics.php
 • Recenzent artykułów do czasopisma: Journal of Global Economy; Journal of Global Economics, Management and Business Research; British Journal of Economics, Management & Trade (5 p. lista B); Archives of Current Research International; Asian Journal of Economics, Business and Accounting; Social Indicators Research (35 p. lista A/100 p.); Environmental Science and Pollution Research (30 p. lista A/ 70 p.); Journal of Business Economics and Management (30 p., lista A/70 p.); International Journal of Business and Globalisation (IJBG) (8 p. lista B); Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology; Quality&Quantity (lista A, 30 p./100 p.); Soft Computing Journal (25 p., lista A/70 p.); International Journal of Contemporary Hospitality Management (140 p.);
 • Członek SCIENCEDOMAIN international (SDI), członek/redaktor Kolegium Redakcyjnego Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Environmental Science and Pollution Research (czerwiec 2017 - czerwiec 2021)
 • Członek AEA (American Economic Association)
 • Członek American Law and Economics Association (ALER)
 • Członek Rady Naukowej konferencji III International Conference on Tourism Dynamics and Trends, Benevento, University of Sannio, 14-16 listopad 2018
 • Członek Athens Institute for Education and Research
 1. Certyfikat uczestnictwa w Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (październik 2008).
 2. Certyfikat uczestnictwa w Letnich Warsztatach Analitycznych w ramach programu ARIADNA, „Podstawy analizy danych w badaniach naukowych”, Predictive Solutions, SPSS, Kraków 6-7 IX 2010
 3. Certyfikat z tytułu ukończenia kursu „Badania ankietowe, Metodologia prowadzenia badań, raporty tabelaryczne i wykresy”, Centrum Szkoleniowe SPPS Polska, Kraków 18-19 X 2010
 4. Certyfikat z tytułu ukończenia szkolenia “Komercjalizacja wyników prac badawczo-rozwojowych”, w ramach projektu “Profesjonalne kadry sektora B+R”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (lipiec 2013).
 5. Certyfikat ukończenia i egzamin z podstaw metodyki zarządzania projektami PRINCE2, w ramach projektu “Profesjonalne kadry sektora B+R” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (6-8 VIII 2013).
 6. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń na temat “Rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej” w ramach projektu „KREO ARTE REGIONALIS – wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, poddziałanie 2.2.1 PO KL 2007-2013; świadczenie doradztwa indywidualnego dla uczestników projektu w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w obszarze sektorów kreatywnych oraz komercjalizacji twórczości. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 4/14/2012/POKL/03_06.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź