Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR HAB. KATARZYNA SKORUPIŃSKA-CIEŚLAK

dr hab. Katarzyna Skorupińska-Cieślak

pokój: A316
telefon: +48 42 635 51 47
e-mail: katarzyna.skorupinska@uni.lodz.pl

W latach 2000-2007 moje zainteresowania naukowe koncentrowały się przede wszystkim na przedstawicielstwie pracowniczym w organach nadzoru korporacyjnego, elastyczności rynku pracy oraz funkcjonowaniu rad zakładowych i Europejskich Rad Zakładowych.  Po obronie pracy doktorskiej nowym wątkiem badawczym była problematyka bezpośrednich form partycypacji pracowniczej i wpływu tych form na rezultaty ekonomiczne przedsiębiorstw. W latach 2009-2011 brałam udział jako główny wykonawca w projekcie naukowym MNiSW „Rodzaje, zasięg i ekonomiczna efektywność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej w Polsce na tle starych krajów UE”. Do moich obowiązków w projekcie należało m.in. badanie rozwiązań partycypacyjnych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw i przeprowadzanie analiz statystycznych. W ostatnich latach moje zainteresowania badawcze koncentrowały się głównie na problematyce nowej formy pracowniczej partycypacji reprezentacyjnej w polskich przedsiębiorstwach, tj. na radach pracowników.  W latach 2014-2017 byłam kierownikiem w projekcie naukowym NCN nt. „Roli, pozycji i zasięgu funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy”. Rezultatem przeprowadzonych badań było m.in. wyodrębnienie instytucjonalnych, prawnych, organizacyjnych i strukturalnych czynników wpływających na niewielką rolę rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy oraz zidentyfikowanie czynników determinujących obecność tych instytucji partycypacji w polskich przedsiębiorstwach. Poza radami pracowników w Polsce, nowym wątkiem badawczym były stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Moje badania w tym obszarze dotyczyły przede wszystkim zmian w stosunkach przemysłowych w krajach EŚW związanych głównie z implementacją dyrektyw unijnych dotyczących partycypacji pracowniczej, procesem konwergencji gospodarek tych krajów czy wpływem kryzysu ekonomicznego na stosunki przemysłowe.

Skorupińska-Cieślak (2019). „What determines the role and position of works councils? Models of councils in Polish organizations”. Economic and Industrial Democracy, FirstOnline: May 6, 2019.

Skorupińska K. (2018). “Towards a Europeanization of indirect employee participation: Polish experiences”. Economic and Industrial Democracy, 39(1): 6-26. FirstOnline: July 21, 2015.

Skorupińska K. (2018). „The failure of a new form of employee representation: Polish works councils in comparative perspective”. European Journal of Industrial Relations, 24(2): 163-178. FirstOnline: July 2, 2017.

Skorupińska-Cieślak, K. (2018). „Stosunki przemysłowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Perspektywa porównawcza”. Studia Prawno-Ekonomiczne, T. 109: 303-325.

Skorupińska-Cieślak K. (2018). „What determines the presence of works councils in Polish companies?”. Employee Relations, 40(5): 787:800.

Skorupińska K. i Rudolf S. (2017). The role and position of works councils in the Polish system of Labor Relations”. W: Winkler L., Codrington H. (red.), Global economy in transition. The European Union and Beyond (s. 77-90). Vernon Press.

Skorupińska K. (2016). “The impact of the economic crisis on the changes in industrial relations in countries of the Central and Eastern Europe”. EKONOMIA i PRAWO, 15(2): 219-233.

Skorupińska K. (2015). „Rola państwa w rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce”. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 209: 179-187.

Skorupińska K. (2015). “The impact of globalization on the changes in industrial relations and development of employee participation – evidence from Poland”. Eurasian Journal of Business and Management,  3(1): 20-29.  

Skorupińska K. (2015). „Transformacja stosunków przemysłowych w Polsce - osiągniecia i porażki w procesie europeizacji partycypacji pracowniczej”. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41(1): 381-389.

Skorupińska K. (2013). “Convergence and disparities in European industrial relations”. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 16(3): 127-146.

Skorupińska K. (2013).  „Niezwiązkowe formy reprezentacji pracowników w polskim systemie stosunków przemysłowych”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 307: 557-568.

Skorupińska K. (2013). “Direct employee participation in the management of Polish companies”. Journal of Positive Management, 4(1): 78-91.

Rudolf S. i Skorupińska K. (2012). Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

Skorupińska K. (2010). „Rola i znaczenie rad zakładowych w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej”. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5(76): 9-18.

Skorupińska K. (2009). “Conditions of workers’ participation in the European context – works councils structures in the Central and Eastern Europe”. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 12(3): 29-44.

Skorupińska K. (2009). Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Skorupińska K. i Gawrońska-Nowak B. (2006). „Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich”. Gospodarka Narodowa. Nr 3.

Udział w konferencjach, seminariach, forach, webinarium

 • Konferencja  “Worker Representation in Europe – Is there an East-West Divide?”, European Trade Union Institute, Wydział Prawa i Administracji UŁ, Łódź, 28.03.2019, tytuł referatu: Various models of works councils operating in Poland.
 • Konferencja “IREC – Industrial Relations in Europe Conference. Employment Relations in the 21st century: Challenges for Theory and Research in a Changing World of Work”, Centre for Sociological Research and Institute for Labour Law, Leuven, 10-12.09.2018, tytuł referatu: Models of works councils in Polish companies.
 • Seminarium organizowane w ramach projektu DIRECT finansowanego przez KE  „Partycypacja bezpośrednia w polskiej gospodarce – delegowanie zadań do autonomicznego wykonania i konsultowanie”, Katedra Polityki Publicznej SGH, Warszawa, 11.06.2018, tytuł referatu: Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej w Polsce – wyniki badań.
 • Kongres “18th International Labour and Employment Relations Association World Congress”, ILERA, Korea Labour and Employment Relations Association, Korea Labour Institute, Korea Labour Foundation,  Seul, 23-27.07.2018, tytuł referatu: Past, present and future of non-union employee representation in Poland.
 • Konferencja “IREC – Industrial Relations in Europe Conference. Between the Core and Peripheries”, Friedrich Ebert Stiftung, UW, SGH, PTS, Warszawa, 7-8.09.2017, tytuł referatu: Determinants of works councils presence in Polish companies and factors influencing the effective operation of these institutions.  
 • Kongres11th International Labour and Employment Relations Association European Regional Congress. The Future of Representation”, ILERA, Universita Degli Studi Dl Milanao, Mediolan, 8-10.09.2016, tytuł referatu: The future of works councils in Poland – prospect of extinction of a new form of employee representation.
 • Konferencja “18th International Association for the Economics of Participation Conference”, Copenhagen Business School, International Association for the Economics of Participation, Kopenhaga, 6-9.07.2016, tytuł referatu: Workers’ participation in Polish companies – incidence and importance of works councils.
 • Konferencja “Conference on Social, Economics, Business and Educational Science”, Master International Research and Development Center, Budapeszt, 24-26.05.2016, tytuł referatu: Evaluation of the activity of works councils in the Polish labour relations.  
 • Konferencja “Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu”, Wyższa Szkoła Bankowa  w Gdańsku, Gdańsk, 12-13.05.2016, tytuł referatu: Rola instytucji rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy (współautor: S. Rudolf).
 • Konferencja „Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych”, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń, 15-16.09.2015, tytuł referatu: Wpływ kryzysu ekonomicznego na zmiany w stosunkach przemysłowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 • KonferencjaIREC 2015 – Industrial Relations in Europe Conference. Converging or diverging industrial relations in Europe?”, University of Gothenburg, Gothenburg, 10-11.09.2015, tytuł referatu: In search of employee representation: Sources of weaknesses of works councils in Poland.  
 • Konferencja “14th EBES Conference”, Eurasia Business and Economic Society, Barcelona, 23-25.10.2014, tytuł referatu: The impact of globalization on the changes in industrial relations and development of employee participation – evidence from Poland.  
 • Konferencja „Gospodarka Polski 1990-2014. Osiągnięcia i porażki w integrowaniu procesów rozwojowych”, UE w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Kraków, 12-13.06.2014, tytuł referatu: Transformacja stosunków przemysłowych w Polsce – osiągnięcia i porażki w procesie europeizacji partycypacji pracowniczej.
 • Konferencja „Współczesne problemy ekonomiczne: Państwo a rynek”, UE w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, UE we Wrocławiu, Katowice, 20.05.2014, tytuł referatu: Rola państwa w rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce.  
 • Konferencja “The Macrotheme Conference, Business and Social Science”, Macrotheme Capital Management, Paryż, 20-21.12.2013, tytuł referatu: Employee participation in Polish companies – works councils or new forms of work organization.  
 • Konferencja „VII Conference on Applied Economics. Contemporary Issues in Economy. Growth Perspective in Europe?”, PTE Oddział w Toruniu, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Brno University of Technology, Universidad Pablo de Olavide, Toruń, 24-25.05.2013, tytuł referatu: Bezpośrednia partycypacja pracownicza w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami.
 • Konferencja  “Global Economics: Past, Present & Future”, Congress of Political Economists, Ateny, 8-13.07.2012, tytuł referatu: European integration in the field of industrial relations.
 • Konferencja „Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego”, Senacka Komisja Gospodarki Narodowej, Stowarzyszenie Działaczy Samorządu Pracowniczego, Katedra Socjologii Ekonomicznej SGH, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej UŁ, Warszawa, 16.09.2011, tytuł referatu: Doświadczenia europejskich rad zakładowych.  
 • Konferencja  “The World Economy: Contemporary Challenges”, Congress of Political Economists, Singapur, 9-16.07.2011, tytuł referatu: Social dialogue in the EU in the age of crisis.  
 • Seminarium “Developments in the Field of Participation in the Context of the Polish Industrial Relations”, Friedrich Ebert Stiftung, Instituto per il Lavoro, Warszawa, 23-24.10.2008, tytuł referatu: The role of the actors: The relationships between works councils, trade unions and management.
 • Seminarium “Perspectives of Industrial Relations in the Central and Eastern European Countries”, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa, 14-15.07.2008, tytuł referatu: Monistic vs. dual representation of employees interests – a comparison.
 • ·         Konferencja „Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej”,  Katedra Ekonomii Instytucjonalnej UŁ, Łódź, 23-24.04.2007, tytuł referatu: Rady pracowników w Polsce a rady zakładowe w Europie Zachodniej.
 • Seminarium  „ERZ w sektorze chemicznym i energetycznym”, Fundacja im. Friedricha Eberta i Europejska Federacja Pracowników Przemysłu Chemicznego i Energetycznego, Szczyrk, 27-28.10.2005, tytuł referatu: Zmiany w polskim przedstawicielstwie w ERZ
 • Konferencja „Europe in Global World – Blending Differences”, UŁ, Łódź, 09.2003, tytuł referatu:  The European Model of Employee Participation - Integration in the Field of Industrial Relations.
  • Konferencja „Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie”, Katedra Ekonomii UŁ, Łódź, 15-16.04.2002, tytuł referatu: Europejskie Rady Zakładowe jako forma zaangażowania pracowników w działalność przedsiębiorstwa  

 

Udział w projektach

 • „Rola, pozycja i zasięg funkcjonowania rad pracowników w polskim systemie stosunków pracy”, No. DEC-2013/11/B/HS4/00474 (termin realizacji: 2014-2017), grant OPUS-6, Narodowe Centrum Nauki, kierownik.
 • „Rodzaje, zasięg i ekonomiczna efektywność bezpośrednich form partycypacji pracowniczej w Polsce na tle starych krajów UE”, Nr N N112 127636, (termin realizacji: 2009-2011), MNiSW, główny wykonawca.

Pozostałe

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia trzeciego za książkę „Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich”, 2010 r.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Mikroekonomia 1, Mikroekonomia 2, Ekonomia menedżerska, Makroekonomia, Makroekonomia zaawansowana, Ekonomia matematyczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w Europie Środkowo-Wschodniej, Partycypacja pracownicza na tle europejskich stosunków przemysłowych, Podstawy ekonomii, Polityka społeczna, Makroekonomia gospodarki otwartej, konwersatorium z ekonomii w jęz. obcym

 

Termin i miejsce konsultacji

Piątek godz. 17:00-18:30, MS Teams

Skorupińska-Cieślak K. (2018),  폴란드의 근로자대표제도  (Employee Representation in Poland), 국제노동브리프 (International Labor Brief) 16(9). Opracowanie przygotowane na zamówienie Koreańskiego Instytutu Pracy (KLI) z siedzibą w Seulu.

 • członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi – od 2010 r.
 • członek Eurasian Business and Economics Society ­– od 2014 r.
 • członek Congress of Political Economists International  (2011-2012 r.)
 • członek komitetu okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Łodzi – od 2010 r.
 • członek redakcji i redaktor tematyczny czasopisma naukowego „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2010 – 2018 r.)
 • Modern Econometric Analysis, Łódź, czerwiec 2016 r.
 • Writing great papers in international journals. An introduction for researchers, Wiley, Warszawa, listopad 2013 r.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 2016 r.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź