Środa, 6 lipca 2022, tydzień nieparzysty (27)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DR DOROTA KOBUS-OSTROWSKA

dr Dorota Kobus-Ostrowska

e-mail: dorota.ostrowska@uni.lodz.pl

pokój A 327

tel. 42 635 55 14

Ekonomia  w  praktyce,  społeczny wymiar niepełnosprawności w teorii ekonomii, aktywność zawodowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, bariery rozwoju kapitału ludzkiego osób z niepełnosprawnościami, przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej, szanse rozwoju osób z niepełnosprawnością w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, uwarunkowania rozwoju osób z niepełnosprawnościami na rynku europejskim, bierność zawodowa ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami – przyczyny, skutki oraz instytucjonalne formy pomocy, system wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce – niezbędne kierunki zmian, analiza baz danych osób z niepełnosprawnością – źródła i sposoby pomiaru, polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach UE – stan obecny, system zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami – stan obecny i niezbędne kierunki zmian, rynek pracy osób z niepełnosprawnością, społeczne oraz ekonomiczne aspekty aktywizacji zawodowej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, zatrudnienie wspomagane – uwarunkowania prawne i możliwość adaptacji w Polsce, alternatywne sposoby finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na świecie,  dobre   praktyki   w zakresie  wykorzystania  funduszy  europejskich, skuteczne metody pozyskania środków na rozwój przedsiębiorstw, miast oraz regionów.

2020

Kobus-Ostrowska, D., Papakonstantinou, D. (2020). „Labor Market Integration of People with Disabilities According to Polish and Greek Legislation”. COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE, 23(1): 111-126. DOI: https://doi.org/10.18778/1508-2008.23.07

Kobus-Ostrowska, D., Miklaszewska, A. (2020). „Socio-economic situation of disabled people in selected communes of lodz voivodship - presentation of study results". PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 64(1): 117-130.

file:///C:/Users/user/Downloads/117-130_Kobus-Ostrowska_Miklaszewska_Socio-economic_situation_of_disabled_people_in_selected_communes_of_Lodz_voivodeship (1).pdf

2019

Kobus-Ostrowska, D. (2019). „Polymers as a Chance for the Active Rehabilitation of People with Disabilities”. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, vol. 27/ 1(133): 8-11. Nr DOI: 10.5604/01.3001.0012.7501 http://fibtex.lodz.pl/artykul2055.html

Kobus-Ostrowska, D. (2019). „Determinants of unemployment among persons with disabilities in Poland". Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XX/ 3(2): 17-29. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_3_2.pdf

Kobus-Ostrowska, D., Miklaszewska, A. (2019). „Determinants vocational activity and civic activity of the people with disabilities in Poland". Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XX/ 3 (2): 171-179. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_3_2.pdf  

Kobus-Ostrowska, D., Dobrowolska, B. (2019). „Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością w Polsce” Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XX/ 3 (1): 105-117. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-3-1.pdf

 

2018

Kobus-Ostrowska, D. (2018). „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne, Uniwersytet Łódzki, Łódź. Monografia s: 311. https://ksiegarnia.pwn.pl/Aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnoscia,757526917

Kobus-Ostrowska, D. (2018).”Theory and Reality on Working Life of People with Disability:The Case in Poland” World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and Social Sciences, 12 (11): 1515-1518. https://doi.org/10.5281/zenodo.2021575

Kobus-Ostrowska, D. (2018). „Development opportunities of disabled people in selected EU countries: A comparison”. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX/9 (1): 195-203. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-1.pdf

Kobus-Ostrowska, D., Połatyńska, J. (2018). „Status prawny osoby niepełnosprawnej w wybranych aktach normatywnych Unii Europejskiej”, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX/ 9(1): 205-217. http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-9-1.pdf

Kobus-Ostrowska, D. (2018). „Prawdy i mity o bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych w Polsce”. w: Janusz Zieliński J., Przydział M., Pezdan-Śliż I. (red.), Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych w obliczu wyzwań współczesnego świata (s.124-135), Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski.

2017

Kobus-Ostrowska, D., Dobrowolska, B. (2017). „Czynniki motywujące do pracy osoby niepełnosprawne w świetle badań kwestionariuszowych”. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11 (814): 45-57.

Kobus-Ostrowska, D. (2017). „Znaczenie pracy w życiu osoby z niepełnosprawnością w świetle badań kwestionariuszowych”. Rynek PRACY: 31-39.

Kobus-Ostrowska, D. (2017). „Osoby z niepełnosprawnością na konkurencyjnym rynku pracy w Polsce - próba identyfikacji zmian”. w: Wokół ekonomiczno-społeczno-prawnych kontrowersji rzeczywistości. Zagadnienie, problemy, rozwiązania: 187-204.

  • Konferencja  "5th World Disability and Rehabilitation Conference 2020 (WDRC 2020)", organizator: World Disability and Rehabilitation Professional Association(WDRPA) oraz The International institute of Knowledge Management (TIIKM); Colombo, Sri Lanka, 5-6 listopad 2020; tytuł referatu: Concept of Supported Employment and the First Results the Case in Poland.
  • Konferencja  „World Disability and Rehabilitation Virtual Conference 2020 (WDRVC 2020)”, organizator: World Disability and Rehabilitation Professional Association (WDRPA) oraz The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), Colombo, Sri Lanka, 26.06.2020 https://wdrpa.org/WDRVC/ – przewodniczący konferencji międzynarodowej https://drive.google.com/file/d/1FRE9bKXO2S_Hc8xBx16AenQUzeegMno_/view
  • Ekspert webinarum międzynarodowego zrealizowanego w dniu 23.05.2020 – „COVID 19 AND ITS IMPACT TO DIFFERENTLY - ABLED COMMUNITY" https://wdrpa.org/covid19-and-its-impact-to-differently-abled-community/, organizator: WDRPA - World Disability and Rehabilitation Professionals Association.
  • Konferencja  "4th World Disability & Rehabilitation Conference" (WDRC 2019), organizator: The International Institute of Knowledge Management  (TIIKM), BANGKOK, 7-8 listopad 2019, tytuł referatu: The role of the family in the disabled people life.
  • Konferencja "Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych", organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PFRON; Poznań, 28.03.2019;  tytuł referatu: Trener pracy szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.
  • Konferencja "20TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISABILITY AND DIVERSITY", organizator: World Academy of Science, Engineering and Technology; Bangkok, Thailand, 13-14.12.2018; tytuł referatu: Theory and Reality on Working Life of People with Disability: The Case in Poland.
  • Konferencja "INTERNATIONAL CONFERENCE OF ENTREPERENEURSHIP IEC 2014" organizator: ISTAMBUL AYDIN UNIVERSITY; ISTAMBUL, 05-2014, tytuł referatu: Entrepreneurship disabled people in Poland in times of economic slowdown.

 

Udział w projektach

 

(2011-2012) członek zespołu ds. analiz w ramach projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”. Projekt realizowany w ramach PO KL, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny realizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i Centrum Zasobów Ludzkich. Temat badawczy: „Prognoza zatrudnienia według zawodów, grup podregionów i sektorów dla województwa łódzkiego”.

(2007-2008) członek zespołu ds. analiz w ramach projektu DWF_2_1.1_256  „Jak obniżyć bezrobocie – mechanizmy niwelowania niedopasowań strukturalnych na rynku pracy” celem głównym było wsparcie publicznych służb zatrudnienia w działaniach na rzecz  niwelowania niedopasowań strukturalnych na  rynku pracy. Projekt zrealizowano w ramach SPO RZL, Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. W ramach projektu byłam odpowiedzialna za część pt.: „Niedopasowania popytu i podaży na obszarach o wysokim bezrobociu”. Badaniem objęto powiaty: braniewski, łobeski, tomaszowski. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Fundusze strukturalne – praktyczne metody aplikowania, Jak skutecznie pozyskać pieniądze na rozwój przedsiębiorstw, miasta czy regionu, Analiza baz danych osób z niepełnosprawnością – źródła i sposoby pomiaru Mikroekonomia, Makroekonomia, Makroekonomia zaawansowana, Ekonomia rozwoju, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Finansowanie działalności gospodarczej, Rola funduszy pomocowych i strukturalnych na rynku pracy, Fundusze, Aktywne i pasywne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce i w krajach europejskich, Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej, Szanse rozwoju osób z niepełnosprawnością w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – porównanie, Uwarunkowania rozwoju osób z niepełnosprawnościami na rynku europejskim, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce i wybranych krajach UE.

 

Propozycje seminariów magisterskich i dyplomowych:

 

Społeczne aspekty gospodarki rynkowej, Social aspects of market economy, Aktywność ekonomiczna osób z niepełnosprawnościami w Polsce i krajach europejskich - przyczyny, szanse i uwarunkowania.

 

Termin i miejsce konsultacji

Poniedziałek 18.30-20.00  MS Teams

Członek komisji merytorycznej do oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”. Data powołania - 25 stycznia 2021 Podmiot powołujący - Zarząd Województwa Łódzkiego

WORLD DISABILITY AND REHABILITATION PROFESSIONALs ASSOCIATION (WDRPA) - Member of Executive Committee (WDRPA), Country Representative for Poland      https://wdrpa.org/executive-committee/

Chair Subcommittee on International Networking and Partnerships Building (WDRPA)

 

Członek komitetu naukowego konferencji międzynarodowej - 4th World Disability and Rehabilitation Conference 2019 (WDRC 2019), miejsce: Bangkok, Thailand; data 7 – 8 listopada 2019

Członek komitetu naukowego konferencji międzynarodowej - 5th World Disability and Rehabilitation Conference 2020 (WDRC 2020), miejsce: Colombo, Sri Lanka; data - 5-6 listopada 2020.

Członek komitetu naukowego konferencji międzynarodowej - 6th World Disability and Rehabilitation Conference 2021 (WDRC 2021), VIRTUAL PLATFORM; data - 11-12 listopada 2021.

Studia podyplomowe  - "Zarządzanie oświatą" data ukończenia - czerwiec 2019.

Dyplomowany Specjalista II stopnia do Spraw Funduszy Europejskich - Szkolenia z zakresu dofinansowania projektów z funduszy  w okresach programowania: 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020 

Ukończone szkolenia:

  • ZASOBY I FUNKCJONALNOŚĆ BANKU DANYCH LOKALNYCH (BDL);
  • PORTAL GEOSTATYCZNY - NARZĘDZIE DO PRZESTRZENNEJ WIZUALIZACJI DANYCH STATYSTYCZNYCH;
  • BANKI I BAZY DANYCH STATYSTYKI PUBLICZNEJ - ALTAS REGIONÓW, BAZA DEMOGRAFIA.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź