Niedziela, 3 lipca 2022, tydzień parzysty (26)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

KONFERENCJA 2021 NADZÓR KORPORACYJNY JAKO INTERDYSCYPLINARNY OBSZAR BADAWCZY

 

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Nadzór Korporacyjny pod tytułem:

NADZÓR KORPORACYJNY JAKO INTERDYSCYPLINARNY OBSZAR BADAWCZY.

 

 

Partnerzy

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli.
 2. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego.
 3. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym.
 4. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI).
 5. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji z interesariuszami.
 6. Rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym.
 7. Rynki kapitałowe w nadzorze korporacyjnym.
 8. Kodeksy dobrych praktyk.
 9. Relacje inwestorskie.
 10. Wpływ regulacji na nadzór korporacyjny.
 11. Systemy motywowania kadry kierowniczej.
 12. CSR a nadzór korporacyjny.
 13. Upadłości i bankructwa w kontekście nadzoru korporacyjnego.
 14. Ocena jakości nadzoru korporacyjnego (agencje ratingowe, indeksy).
 15. Ład korporacyjny a ład akademicki.
 • Prof. zw. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Katedra Finansów przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański

 • Prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii, Uniwersytet Łódzki

 • Prof. UŁ dr hab. Jacek Gad, Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Łódzki

 • Prof. SGH dr hab. Agata Adamska, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Termin konferencji: 27-29 września 2021

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie                       

                            ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

SEKRETARZ NAUKOWY KONFERENCJI

Dr Bartłomiej Gabriel, e-mail: bartlomiej.gabriel@ug.edu.pl

Dr Kamila Stańczak-Strumiłło, e-mail: kamila.stanczak-strumillo@ug.edu.pl

Dr Emilia Klepczarek, e-mail: emilia.klepczarek@uni.lodz.pl

 

SEKRETARZ ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Mgr Dominika Sobczyk, e-mail: dominika.sobczyk@uni.lodz.pl

Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.

 

31.08.2021 r.    – rejestracja  

15.09.2021 r.    – ostateczny  termin nadsyłania abstraktów referatów

18.09.2021 r.    – termin dokonywania opłat

31.12.2021 r.    – termin przesłania referatu do monografii

Koszt uczestnictwa bez publikacji w monografii zbiorowej - 700 zł

Koszt publikacji rozdziału – 500 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje udział w obradach i imprezach towarzyszących, materiały konferencyjne, wyżywienie.


Numer konta do wpłat: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415.
Uniwersytet Gdański, ul. Jana Bażyńskiego 8
, 80-309 Gdańsk
NIP: 584-020-32-39
W tytule przelewu trzeba podać kod konferencji: KZ0F oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.


Rezerwacji pokojów hotelowych należy dokonywać samodzielnie.

 

Ceny noclegu dla uczestników konferencji w Focus Hotel Premium Sopot (na hasło: "Konferencja - nadzór korporacyjny")

Pokój jednoosobowy – 330 PLN brutto/doba
Pokój dwuosobowy – 380 PLN brutto/doba

Artykuły zaprezentowane w trakcie poprzednich edycji konferencji były publikowane w wielu renomowanych czasopismach naukowych.
Organizatorzy konferencji przewidują dwie opcje publikacyjne:

 1. Recenzowana monografia naukowa wydana przez Wydawnictwo UG/UŁ (jednostki uwzględnione w wykazie wydawców MNiSW, autorzy rozdziałów otrzymują 20 punktów do oceny parametrycznej).
 2. Publikacja w czasopismach znajdujących na aktualnej liście czasopism punktowanych MNiSW. Redakcje tych czasopism zapraszają do składania artykułów zgodnych z profilem czasopisma. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji.

 

Nazwa czasopisma

Pkt. MNiSW

Dyscypliny naukowe

Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe

40

ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki socjologiczne

Studia Prawno-Ekonomiczne

40

ekonomia i finanse; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki prawne; nauki socjologiczne

 

Financial Sciences. Nauki o Finansach

 

20

ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

20

ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości

 

Uczestnicy konferencji we własnym zakresie przesyłają artykuły do redakcji poszczególnych czasopism.

dr Bartłomiej Gabriel

Uniwersytet Gdański

tel. 58 523 12 19

email: bartlomiej.gabriel@ug.edu.pl

 

dr Emilia Klepczarek

Uniwersytet Łódzki

tel. 42 635 52 73

email: emilia.klepczarek@uni.lodz.pl

 

 1. 1.      Współadministratorzy

Współadministratorami danych są:

-        Uniwersytet Gdański z siedzibą  przy ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk,,

-        Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

 1. 2.      Inspektor Ochrony Danych

Współadministratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się w przypadku:

-        Uniwersytetu Gdańskiego – poprzez e-mail: iod@ug,edu.pl ;

-        Uniwersytetu Łódzkiego – poprzez e-mail: iod@uni.lodz.pl.

 1. 3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

-        rejestracja zgłoszeń uczestnictwa (czynnego i biernego) w Konferencji;

-        obsługa zarejestrowanych uczestników konferencji naukowej, obejmująca w szczególności komunikację z uczestnikami oraz rozliczanie ich uczestnictwa;

-        komunikacja z osobami współpracującymi ze Współadministratorami w ramach organizacji międzynarodowej konferencji naukowej (m.in. zaangażowanymi w realizację czynności dotyczących kwestii merytorycznych, takich jak analiza zgłoszonych propozycji form czynnego uczestnictwa);

-        realizacja Konferencji,

-        publikacja monografii.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1]. Dane osobowe w postaci wizerunku uczestników wykorzystywanych w celach promocyjnych/informacyjnych lub adresu e-mail uczestnika przetwarzane w celu informowania o kolejnych edycjach konferencji w przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

 1. 4.      Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji.

 1. 5.      Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów, z którymi Współadministratorzy zawarli umowy.

 1. 6.      Źródło danych

W przypadku wysyłania zaproszenia drogą elektroniczną Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe) pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych. W przypadku zapisu na konferencję przez formularz Pani/Pana dane pochodzą z treści uzupełnionego formularza.

 1. 7.      Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

 1. 8.      Czas przetwarzania

W przypadku:

-        zaproszenia Pani/Pana na Konferencję drogą elektroniczną Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z informowaniem o wydarzeniach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Gdański;

-        zapisu na Konferencję dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem oraz czas niezbędnego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej;

-        dane uczestników czynnych konferencji (zawarte m.in. w tekstach naukowych) będą przetwarzane wieczyście;

-        Pani/Pana danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 1. 9.      Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

 1. 10.  Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Ponadto informujemy, że podczas uroczystości będą wykonywane fotografie w celu jej upamiętnienia, które zostaną opublikowane na stronie internetowej i social mediach współadministratorów. Wydarzenie może być także rejestrowane.[1] t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.

 

Wspólne uzgodnienia współadministratorów:

Zgodnie z art. 26 RODO[1] informujemy o tym, że współadministratorzy, o tożsamości określonej poniżej, podjęli następujące uzgodnienia:

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

-        Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, zwana/y dalej UG, oraz

-        Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej UŁ.

 1. Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Łódzki wspólnie przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z uczestnictwem w wydarzeniu – konferencji naukowej „Nadzór korporacyjny jako interdyscyplinarny obszar badawczy” w celu jego wspólnej organizacji i zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 2. Stosownie do art. 26 RODO, przekazanie niniejszej informacji stanowi udostępnienie zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów, których tożsamość została wskazana w punkcie pierwszym powyżej, w zakresie współadministrowania przetwarzaniem danych osobowych uczestników Konferencji i w oparciu o podstawy prawne wskazane w obowiązku informacyjnym kierowanym do uczestników Konferencji.
 3. Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami Współadministratorów informujemy, że:

a. Uniwersytet Łódzki odpowiada za:

1)   wysłanie informacji o Konferencji na publicznie dostępne adresy mailowe kierowników instytutów, katedr lub zakładów lub innych pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania, oraz kontaktowanie się z uczestnikami,

2)   prawidłowe przygotowanie formularza rejestracyjnego zawierającego wspólną klauzulę informacyjną – co będzie równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO i 14 RODO (wzór pierwszej warstwy obowiązku informacyjnego oraz wspólnej klauzuli informacyjnej określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy),

3)   przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem przetwarzania,

4)   przygotowanie i publikację monografii pokonferencyjnej,

5)   udostępnienie zasadniczej treści uzgodnień, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy, wynikających z Umowy osobom rejestrującym się na konferencję, przy formularzu rejestracyjnym,

6)   realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa,

7)   zapewnienie rozliczalności w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2,

8)   zabezpieczenie danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją konferencji,

9)   zgłoszenie – w uzgodnieniu z Uczelnią Uniwersytet Gdański – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach.

b. Uniwersytet Gdański odpowiada za:

1)   rejestrację wpłaty, nadzorowanie terminowości wpłat oraz wystawienie faktury,

2)   realizację praw osób fizycznych, o których mowa w art. 15-22 RODO, z uwzględnieniem możliwych ograniczeń wynikających z przepisów prawa,

3)   przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem przetwarzania,

4)   przygotowanie materiałów konferencyjnych, w tym identyfikatorów, programów konferencji, itp.

5)   przekazanie wybranych artykułów do czasopism naukowych,

6)   zapewnienie rozliczalności w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 3,

7)   zabezpieczenie danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją Konferencji,

8)   zgłoszenie – w uzgodnieniu z Uniwersytetem Łódzkim – do organu nadzorczego naruszenia, o którym mowa w art. 33 RODO, zaistniałego we własnych strukturach.

 1. Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im na mocy RODO, to znaczy:

-        prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,

-        prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO,

-        prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,

-        prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,

-        prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,

-        prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

 1. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą skieruje swoje żądanie realizacji prawa bezpośrednio do jednego ze Współadministratorów, każdy z tych Współadministratorów jest odpowiedzialny za niezwłoczne przekazanie żądania osoby, której dane dotyczą do właściwego Współadministratora.
 2. Współadministratorzy utworzyli Punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą – z punktem kontaktowym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: emilia.klepczarek@uni.lodz.pl, bartlomiej.gabriel@ug.edu.pl oraz iod@uni.lodz.pl.
 3. Informujemy, że niezależnie od uzgodnień wskazanych w punkcie 3-4 powyżej, osoby których dane osobowe dotyczą mogą wykonywać przysługujące im prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, co oznacza, że żądanie realizacji praw skierowane do każdego ze Współadministratorów jest żądaniem złożonym zgodnie z RODO.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.Konferencja 2022 Nadzór korporacyjny w zmieniającycm się otoczeniu regulacyjnym

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź