Niedziela, 27 listopada 2022, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

KONFERENCJA 2016 NADZÓR KORPORACYJNY – PERSPEKTYWA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Rachunkowości
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Nadzór Korporacyjny pod tytułem:

NADZÓR KORPORACYJNY – PERSPEKTYWA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 
Konferencja odbyła się w Łodzi w dniach 4 - 5  kwietnia 2016 r.

Cel konferencji

Celem konferencji była wymiana poglądów osób zainteresowanych problematyką nadzoru korporacyjnego reprezentujących takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse, rachunkowość, prawo, socjologia, psychologia. Była to już 10 edycja konferencji organizowanej przez Katedrę Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi. Nasz konferencja od lat stanowi płaszczyznę integracji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Wiodącym wątkiem w dyskusjach prowadzonych w czasie obrad była rola jaką w procesach nadzoru korporacyjnego powinni pełnić inwestorzy instytucjonalni. Tematyka obrad była otwarta na inne problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmów nadzoru korporacyjnego w Polsce i innych krajach. 

Zakres tematyczny konferencji:

 1. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym
 2. Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI)
 3. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji z interesariuszami
 4. Rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym
 5. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego
 6. Rynki kapitałowe w nadzorze korporacyjnym
 7. Kodeksy dobrych praktyk
 8. Relacje inwestorskie
 9. Wpływ regulacji na nadzór korporacyjny
 10. Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli
 11. Systemy motywowania kadry kierowniczej
 12. CSR a nadzór korporacyjny
 13. Upadłości i bankructwa w kontekście nadzoru korporacyjnego
 14. Ocena jakości nadzoru korporacyjnego (agencje ratingowe, indeksy)

Patronaty:

Artykuły zgłoszone na konferencję po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostały opublikowane w następujących czasopismach naukowych:

 • Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (15 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)
 • e-mentor (15 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)
 • Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (9 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)
 • Studia Prawno-Ekonomiczne (12 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (12 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)
 • Folia Oeconomica (14 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)
 • Myśl Ekonomiczna i Polityczna (13 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)
 • Journal of Management and Business Administration. Central Europe (13 pkt MNiSW z 23.12.2015 r.)

 

Dzień pierwszy – poniedziałek 4.04.2016

8:00 – 9:45   rejestracja

9.45 - 10:00 rozpoczęcie konferencji

10:00 - 11:45  SESJA PLENARNA 1

Przewodniczący: prof. Adam Peszko

[sala żółta]

 1. Prof. Jan Jeżak, DrLeszekBohdanowiczA TWO-TIER BOARD MODEL AS A WEAK POINT IN THE POLISH SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE
 2. Prof. DorotaDobijaDO WOMEN ON SUPERVISORY BOARDS ADD VALUE TO FINANCIAL REPORTING QUALITY? EVIDENCE FROM THE POLISH FINANCIAL SECTOR
 3. Prof. Monika MarcinkowskaROLA RADY NADZORCZEJ -  BADANIA W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM
 4. Prof. Stanisław Kasiewicz REGULACJE FINANSOWE A WZROST INNOWACJI W GOSPODARCE
 5. Prof. Stanisław Rudolf REZULTATY UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELSTWA ZAŁOGI W ORGANACH NADZORU NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC I SZWECJI

11:45 - 12:15   przerwa na kawę

12:15 - 14:00  SESJA PANELOWA 1

Inwestorzy instytucjonalni

Przewodnicząca: prof. Dorota Dobija

[sala zielona]

Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego

Przewodniczący: prof. Stanisław Rudolf

[sala żółta]

 1. Mgr Andrzej Sołdek AKTYWNOŚĆ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W NADZORZE KORPORACYJNYM
 2. Prof. Adam Samborski PROBLEM PRZEDSTAWICIELSTWA W OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH – WYBRANE ASPEKTY
 3. Dr Kazimierz Barwacz JST jJAKO INWESTOR INSTYTUCJONALNY W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH
 4. Dr Monika Fiedorczuk INWESTORZY INSTYTUCJONALNI W SYSTEMIE NADZORU KORPORACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE ROSJI – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
 5. Dr Lech Kurkliński KAPITAŁ ZAGRANICZNY A UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNO-KULTUROWE DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ W POLSCE
 6. Mgr Barbara Michalak-Prymon ROLA BANKÓW W NADZORZE KORPORACYJNYM
 1. Prof. Adam Peszko NADZÓR KORPORACYJNY W SIECIOWEJ FORMIE KOORDYNACJI GOSPODARKI I ZASOBOWEJ KONCEPCJI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 2. Prof. Czesław Mesjasz DOBRE PRAKTYKI WŁADANIA KORPORACYJNEGO JAKO KONSTRUKT SPOŁECZNY
 3. Prof. Maria Aluchna, Prof. Igor Postuła KULTURA A NADZÓR KORPORACYJNY
 4. Prof. Agata Adamska, Prof. Czesław Mesjasz RISK BIFURCATION AND RISK SHARING IN CONTRACTUAL AND NON-CONTRACTUAL RELATIONSHIPS
 5. Dr Anna Golec BARIERY TWORZENIA I  WYKORZYSTANIA MIAR NADZORU KORPORACYJNEGO W BADANIACH ILOŚCIOWYCH
 6. Dr Bartłomiej Gabriel TEORIE NOTOWAŃ KRZYŻOWYCH OPARTE NA INFORMACJI – PRZEGLĄD BADAŃ

14:00 - 15:00 obiad

15:00 – 16.30 SESJA PANELOWA 2

System rachunkowości 1

Przewodniczący: prof. Jan Jeżak

[sala zielona]

Rynki kapitałowe

Przewodniczący: prof. Igor Postuła

[sala żółta]

 1. Dr Katarzyna Klimczak PREZENTACJA INFORMACJI O ZAŁOŻENIACH, OSĄDACH I SZACUNKACH W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH – PRZEGLĄD I OCENA ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH PRZEZ NAJWIĘKSZE SPÓŁKI GIEŁDOWE
 2. Dr Dominika Fijałkowska, Dr Marek Pauka, Dr Karol Klimczak NARZĘDZIA MANIPULOWANIA WRAŻENIEM W RAPORTACH OKRESOWYCH NA GPW
 3. Dr Artur Sajnóg WARTOŚĆ PREDYKCYJNA ZYSKU CAŁKOWITEGO SPÓŁEK AKCYJNYCH
 4. Dr Maciej Frendzel WYZWANIA DLA NADZORU KORPORACYJNEGO W KONTEKŚCIE WDRAŻANIA MSSF 9 W ZAKRESIE UTRATY WARTOŚCI
 5. Dr Piotr Staszkiewicz AGENT INHERENT CONFLICT BUILD-IN THE AUDITOR REMUNERATION MODEL
 1. Prof. Katarzyna Byrka-Kita, Dr Agnieszka Preś-Perepeczo REAKCJA AKCJONARIUSZY NA ZMIANY OSOBY KLUCZOWEJ W BIZNESIE - WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
 2. Prof. Iwona Otola, Dr Marlena Grabowska STRATEGIE DYWERSYFIKACJI A MECHANIZMY NADZORU KORPORACYJNEGO
 3. Dr Rafał Morawczyński RELACJA PRZEDSIĘBIORCA - FUNDUSZ VENTURE CAPITAL. WYBRANE WYNIKI BADAŃ RYNKU POLSKIEGO
 4. Dr Marek Szymański INDEKS POZIOMU ZABEZPIECZEŃ POLSKIEJ SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PRZED PRZEJĘCIEM
 5. Dr Tomasz Sosnowski CORPORATE GOVERNANCE AND THE TIME TO FULL EXIT IN THE PRIVATE EQUITY DIVESTMENT PROCESS ON WARSAW STOCK EXCHANGE

16:30 - 17:00   przerwa na kawę

17:00 – 18:30 SESJA PANELOWA 3

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Przewodnicząca:prof. Maria Aluchna

[sala zielona]

Wybrane problemy nadzoru korporacyjnego 1

Przewodniczący: prof. Czesław Mesjasz

[sala żółta]

 1. Prof. Magdalena Mikołajek-Gocejna THE RELATION BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE – EVIDENCE FROM EMPIRICAL STUDIES
 2. Dr Karolina Daszyńska-Żygadło WARTOŚĆ CSR A WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA
 3. Dr Katarzyna Kowalska OUTSOURCING A ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH DOSTAW MIĘDZYNARODOWYCH KORPORACJI
 4. Dr Jan Michalak WSKAŹNIKI FINANSOWE I NIEFINANSOWE W RAPORTACH STRATEGICZNYCH SPÓŁEK Z WIELKIEJ BRYTANII - UŻYTECZNOŚĆ Z PERSPEKTYWY INWESTORÓW ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE
 5. Dr Hanna Sikacz PORÓWNANIE WYNIKÓW WYBRANYCH INDEKSÓW GIEŁDOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWSPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH NA ŚWIECIE
 1. Prof. Ewa Walińska POLITYKA RACHUNKOWOŚCI A NADZÓR KORPORACYJNY
 2. Prof. Piotr Urbanek ŁAD AKADEMICKI A ŁAD KORPORACYJNY. ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ PUBLICZNĄ Z PERSPEKTYWY ZASAD DOBRYCH PRAKTYK
 3. Prof. Michał Pietrzak NADZÓR WŁAŚCICIELSKI, NADZÓR KORPORACYJNY CZY SAMOWŁADZTWO OLIGARCHII AKADEMICKIEJ? – DYLEMATY ŁADU AKADEMICKIEGO W PUBLICZNYCH SZKOŁACH WYŻSZYCH W ŚWIETLE NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ
 4. Dr Agata Wieczorek WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W SEKTORZE BANKOWYM
 5. Mgr Emilia Klepczarek TEORIA KULTURY NADZORU KORPORACYJNEGO. PROBLEMATYKA CORPORATE GOVERNANCE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ NOWEJ EKONOMII INSTYTUCJONALNEJ

19.30 Kolacja z oprawą muzyczną

Dzień drugi – wtorek 5.04.2016

9:00 – 10:30   SESJA PLENARNA 2

Wybrane problemy nadzoru korporacyjnego 2

Przewodnicząca: prof. Agata Adamska

[sala żółta]

 1. Dr Jacek Gad FILARY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ – PERSPEKTYWA POLSKIEGO I NIEMIECKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 2. Dr Agnieszka Matuszewska-Pierzynka  KONCENTRACJA WŁASNOŚCI A RENTOWNOŚĆ SPÓŁEK PRACOWNICZYCH
 3. Dr Aleksandra Pieloch-Babiarz KONCENTRACJA WŁASNOŚCI I KONTROLI A WYPŁATY DYWIDENDY PIENIĘŻNEJ W SPÓŁKACH PRZEMYSŁOWYCH NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE
 4. Dr Ireneusz Górowski WERYFIKACJA ZAŁOŻENIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI - ROLA BIEGŁEGO REWIDENTA W SYSTEMIE ŁADU KORPORACYJNEGO
 5.  Dr Joanna Dzieńdziora KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU MOTYWACJI W OPINII KADRY KIEROWNICZEJ

10:30 – 11:00   przerwa na kawę

11:00 – 12:45   SESJA PLENARNA 3

Wybrane problemy nadzoru korporacyjnego 3

Przewodniczący: prof. Piotr Urbanek

[sala żółta]

 1. Mgr Anna Krzysztofek ODPOWIEDZIALNOŚĆ W NADZORZE KORPORACYJNYM
 2. Mgr Dorota Smoleńska DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA I PROEKOLOGICZNA POLSKICH FIRM
 3. Mgr Mateusz Kabut NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH – PRZEGLĄD KONCEPCJI TEORETYCZNYCH
 4. Mgr Łukasz Żabski CZYNNIKI EFEKTYWNOŚCI RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH
 5. Mgr Małgorzata Stępień RÓŻNORODNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

12:45 – 13.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

13.00-14.30 obiad

 

 

 

 

 

 

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź