Niedziela, 27 listopada 2022, tydzień nieparzysty (47)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

KONFERENCJA 2010 NADZÓR KORPORACYJNY W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Łódzkiego,

pt. NADZÓR KORPORACYJNY W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

odbyła się w Łodzi w dniach 26 - 27 kwietnia 2010 r.

w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Rogowskiej 26.

Była to siódma edycja konferencji z cyklu „Nadzór korporacyjny”, organizowanych przez naszą Katedrę. Stanowi ona forum wymiany poglądów osób zainteresowanych tą problematyką. Stała się również płaszczyzną integracji środowiska akademickiego oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej z kraju i zagranicy.

Motywem wiodącym konferencji była ocena odpowiedzialność nieskutecznych mechanizmów nadzoru korporacyjnego za wybuch obecnego kryzysu gospodarczego, oraz  wskazanie dalszych kierunków reformy tych mechanizmów. Zasygnalizowane wyżej kwestie były przedmiotem dyskusji prowadzonych w ramach pięciu sesji: kryzys gospodarczy a nadzór korporacyjny, nadzór korporacyjny w sektorze usług finansowych, rada nadzorcza jako instytucja nadzoru korporacyjnego, teoretyczne i metodologiczne aspekty nadzoru korporacyjnego, rynek kontroli nad korporacją jako mechanizm nadzoru korporacyjnego.

Specjalna uroczysta sesja została dedykowana Panu Profesorowi Stanisławowi Rudolfowi z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. 

Rezultatem dotychczasowych konferencji jest siedem publikacji książkowych, stanowiących istotne źródło wiedzy na temat nadzoru korporacyjnego na polskim rynku wydawniczym:

 • Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego,
 • Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych,
 • Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego
 • Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym
 • Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
 • Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego

P. Urbanek (red.),  Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

 

Dzień pierwszy – poniedziałek  26.04.2010

 

  8:00 - 10:00   recepcja

 

10:00 - 10:20   rozpoczęcie konferencji

 

10:20 - 12:15   I sesja -  Kryzys gospodarczy a nadzór korporacyjny

Przewodnicząca: prof. Bogdan Nogalski

 1. Hajduk Irena K., Grudzewski Wiesław M., W KIERUNKU SUSTAINABILITY – PRZEDSIĘBIORSTWO W WARUNKACH KRYZYSU
 2. Jerzemowska Magdalena, ZASADY NADZORU KORPORACYJNEGO OECD W ŚWIETLE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
 3. Jeżak Jan, RADA  NADZORCZA A SYTUACJA KRYZYSOWA W SPÓŁCE
 4. Peszko Adam UŻYTECZNOŚĆ NADZORU KORPORACYJNEGO W ZAPOBIEGANIU KRYZYSOM GOSPODARKI GLOBALNEJ
 5. Urbanek Piotr KRYZYS FINANSOWY A POLITYKA WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW
 6. Aluchna Maria KRYZYS GOSPODARCZY 2007-2009: WYZWANIA DLA CORPORATE GOVERNANCE
 7. Kutera Małgorzata RYZYKO NADUŻYĆ FINANSOWYCH W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO

 

12:15 - 12:30   przerwa na kawę

 

12:30 - 14:15   II sesja -Nadzór korporacyjny w sektorze usług finansowych

Przewodniczący: prof. Wiesław Grudzewski

 1. Solarz Jan Krzysztof AUDYT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
 2. Marcinkowska Monika JAK WZMOCNIĆ WŁADZTWO KORPORACYJNE W BANKACH?
 3. Słomka-Gołębiowska Agnieszka      NADZÓR KORPORACYJNY BANKÓW W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO
 4. Piotrowski Szymon NADZÓR I RELACJE MIĘDZY INWESTOREM PUBLICZNYM A FUNDUSZEM VENTURE CAPITAL
 5. Duraj Agnieszka NADZÓR KORPORACYJNY A BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW
 6. Borkowska Bożena RAMY INSTYTUCJONALNE A CORPORATE GOVERNANCE
 7. Kunert Olimpia NADZÓR KORPORACYJNY W SEKTORZE USŁUG OKOŁO PRZEMYSŁOWYCH

 

 

14:15 - 15:00   obiad

 

15:00 - 16:45   III sesja - Rada nadzorcza jako instytucja nadzoru korporacyjnego

 

Przewodniczący: prof. Jan Jeżak

 1. Nogalski Bogdan, Falencikowski Tadeusz, UNIA PERSONALNA I JEJ FUNKCJE W ZARZĄDZANIU GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
 2. Wratny Jerzy PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK
 3. Domańska Anna ZMIANA CHARAKTERU ROLI RADY NADZORCZEJ W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI
 4. Bohdanowicz Leszek CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA LICZEBNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH POLSKICH SPÓŁEK PUBLICZNYCH
 5. Wojtkowiak Grzegorz ROLA NADZORU KORPORACYJNEGO W SYTUACJI LIKWIDACJI LUB ZAGROŻENIA LIKWIDACJĄ PRZEDSIĘBIORSTWA
 6. Woźniak-Hoffmann Marta INSTYTUCJE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W SPÓŁKACH Z WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA W POLSCE I EGIPCIE. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE, PODSTAWOWE PROBLEMY
 7. Gad Jacek DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU AUDYTU A WIARYGODNOŚĆ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W OBLICZU KRYZYSU

 

18:00 - sesja jubileuszowa w Pałacu Biedermanna - BANKIET

 

 

Dzień drugi – wtorek 27.04.2010

 

  9:00 – 10:45    IV sesja – Teoretyczne i metodologiczne aspekty nadzoru korporacyjnego

Przewodniczący: prof. Adam Peszko

 1. Mesjasz Czesław, ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WE WŁADANIU KORPORACYJNYM. PRZEGLĄD PODEJŚĆ NORMATYWNYCH
 2. Postrach Krzysztof TEORIA AGENCJI A TEORIA STEWARDA W NADZORZE KORPORACYJNYM
 3. Barwacz  Kazimierz   PROBLEMATYKA SKUTECZNEGO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA PUBLICZNEGO W ŚWIETLE TEORII PRAW WŁASNOŚCI
 4. Koładkiewicz  Izabela MECHANIZMY NADZORU KORPORACYJNEGO A CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MODELI
 5. Golec Anna WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCENY JAKOŚCI NADZORU KORPORACYJNEGO
 6. Woźniak Jerzy W., SPOŁECZNY ODBIÓR POJĘĆ KORPORACJA, ŁAD KORPORACYJNY I KODEKSY DOBRYCH PRAKTYK WŚRÓD WYBRANEJ GRUPY STUDENTÓW
 7. Sedlak Kazimierz KRYTYCZNA ANALIZA SYSTEMU RAPORTOWANIA O WYNAGRODZENIACH I PROGRAMACH MOTYWACYJNYCH W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH

 

 

10:45 – 11:00    przerwa na kawę

 

11:00 – 12:45    V sesja – Rynek kontroli nad korporacją jako mechanizm nadzoru korporacyjnego

 

Przewodniczący: prof. Olimpia Kunert

 1. Zając Czesław SPOŁECZNE I KULTUROWE PROBLEMY NADZORU KORPORACYJNEGO W PROCESACH ZMIAN WŁAŚCICIELSKICH DOKONYWANYCH POPRZEZ PRZEJĘCIA I FUZJE
 2. Kozioł Leszek STRUKTURA WŁASNOŚCI I JEJ IMPLIKACJE DLA NADZORU KORPORACYJNEGO
 3. Błoch Łukasz TRUJĄCE PIGUŁKI (POISON PILLS) JAKO NARZĘDZIA OBRONY SPÓŁKI PRZED WROGIM PRZEJĘCIEM
 4. Pietrzak Jan/Dworniak   Michał        FUZJE I PRZEJĘCIA W WARUNKACH KRYZYSU W SEKTORZE MLECZARSKIM
 5. Wcisły Mirosław FUZJE I PRZEJĘCIA Z PUNKTU WIDZENIA OFERENTA I PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEJMOWANEGO
 6. Ignaś Agnieszka EKONOMICZNE I SPOŁECZNE KONSEKWENCJE NARUSZANIA PRAW AKCJONARIUSZY
 7. Adamska Agata AKCJE UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH

 

 

12:45 – 13:00    zakończenie konferencji

 

13:00 – 14:00    obiad

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź