Niedziela, 3 lipca 2022, tydzień parzysty (26)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS A- A A+

Strona główna

DOKTORANCI

e-mail: dagmara.gad@gmail.com
Urlop

Zainteresowania naukowe

Na rynku finansowym można zaobserwować rosnącą rolę inwestorów instytucjonlanych, którzy pełnią szczególną rolę polegającą na zarządzaniu powierzonym im przez inne jednostki kapitałem. Jedną z przyczyn tej tendencji jest akumulacja środków pieniężnych w funduszach inwestycyjnych, które umożliwiają jednostkom w łatwy sposób lokowanie swoich nadwyżek finansowych.

Fundusze inwestycyjne są to instytucje finansowe gromadzące rozproszone kapitały od różnych inwestorów celem osiągnięcia dla ich właścicieli korzyści finansowych. Dobrowolnie powierzone środki pieniężne inwestorów są lokowane w instrumenty finansowe oraz inne aktywa uwzględniając dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego. Wzrost popularności funduszy inwestycyjnych wynika z korzyści, które osiąga inwestor, rezygnując z samodzielnego lokowania swoich środków pieniężnych na rynku finansowym i decydując się na inwestycję za pośrednictem funduszów inwestycyjnych. Do tych zalet zalicza się m.in.: profesjonalne zarządzanie środkami pieniężnymi przez wyspecjalizowanych menedżerów, duża płynnośc inwestycji (szybkość i łatwość nabywania lub zbywania danego instrumentu finansowego), bezpieczeństwo inwestycji oraz przewaga konkurencyjna nad innymi formami inwestowania (np. z lokatami terminowymi oferowanymi przez banki).

Fundusze inwestycyjne, pełniąc szczególną rolę jako „pośrednicy finansowy“, przygotowują swoje strategie inwestycyjne ze szczególną uwagą. Podmioty te zmuszone są w większej mierze niż inni uczestnicy rynku kapitałowego do minimalizowania ryzyka błędnej inwestycji. Autorka w swojej pracy badawczej chciałaby się skupić na wybranej grupie inwestorów instytucjonalnych, jaką stanowią fundusze akcji.

Fundusze akcji charakteryzują się wysoką dochodowością w okresie dobrej koniunktury, wyjątkowo wysokim ryzykiem, a zarazem niską płynnością. Minimum 80% portfela każdego funduszu akcji stanowią akcje przedsiębiorstw, które są obarczone wysokim ryzykiem, natomiast pozostała część to m.in. bony skarbowe (mające na celu zapewnienie płynności).

W pracy doktorskiej Dagmara Gad zamierza zbadać, jakie spółki składają się na porfel inwestycyjny funduszy akcji i udowodnić, że spółki charakteryzujące się skutecznym nadzorem korporacyjnym są bardziej atrakcyjne dla inwestorów (wzbudzają większe zaufanie) niż te, w których występuje gorszy standard nadzoru. Ponadto, inwestowanie przez zarządzającego funduszem akcji, dysponującego profesjonalną wiedzą, w akcje danej spółki stanowi pewną zachętę dla inwestorów indywidualnych do inwestycji w daną spółkę.

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź